تعداد مقالات: 250
2. اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی


3. تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-32

منیجه شهنی ییلاق؛ سید موسی گلستانه؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ عبدالکاظم نیسی؛ فاطمه کیانپور قهفرخی


4. ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

محمد خدایاری فرد؛ سید محمد میر کمالی؛ غلامعلی افروز؛ محسن پاک نژاد؛ حیدر علی هومن؛ احمد به پژوه؛ حسین شکرکن؛ سیمین حسینیان؛ سیده منوره یزدی؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ محمد ربیع‌زاده؛ علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه حسینی حسین‌آباد


5. تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-18

حمزه احمدیان؛ فرهاد جمهری؛ حسن احدی؛ نورعلی فرخی


6. تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-20

راضیه شهنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محسن ناصری؛ مریم دلاوری


7. بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

احمد صادقی؛ ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ سید احمد احمدی؛ حسین مولوی


9. مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان دختر رشته‌های هنر و ریاضی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

حسن احدی؛ فاطمه خوئینی؛ علی دلاور


10. اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

شیدا جبل عاملی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدباقر کجباف؛ حسین مولوی


11. بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-26

10.22055/psy.2016.12306

سوران رجبی؛ محمد نریمانی؛ عباس ابوالقاسمی


12. اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

10.22055/psy.2017.12580

زینب خانجانی؛ تورج هاشمی؛ فاروق وطنی


13. سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

10.22055/psy.2017.17833.1531

سمیه احمدی؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری؛ عبدالرسول کشفی


14. اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22055/psy.2017.21107.1751

محمد صادق منتظری؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ایمان اله بیگدلی؛ پرویز صباحی


17. اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22055/psy.2019.25336.2043

زهرا منصورنژاد؛ مختار ملک پور؛ امیر قمرانی؛ احمد یارمحمدیان


21. بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-36

نادره سهرابی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


22. رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-14

باقر غباری بناب؛ محسن رفیع خواه؛ محمد مهاجرانی


23. طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-44

علی رضا عظیم پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ کیومرث بشلیده


24. بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-38

10.22055/psy.2019.25252.2033

حسین زارع؛ فاطمه امینی؛ علیرضا آقایوسفی؛ سید اسماعیل هاشمی


25. رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-34

باقر غباری بناب؛ علی اکبر حدادی کوهسار