تعداد مقالات: 214
26. اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-42

داود حیاتی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی


27. طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-44

علی رضا عظیم پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ کیومرث بشلیده


30. رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-14

باقر غباری بناب؛ محسن رفیع خواه؛ محمد مهاجرانی


31. مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-44

الناز حسن پور؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان؛ عبداله آدینه وند؛ سعید سعادتمند


32. اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-42

10.22055/psy.2016.12307

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده ادملایی؛ احمد علیپور؛ مرتضی ترخان


33. بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-42

10.22055/psy.2016.12349

اسماعیل محمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمد رضا عابدی


34. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-50

10.22055/psy.2017.12602

مرتضی گلستانی پور؛ سیداسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی


36. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

10.22055/psy.2018.19918.1669

طیبه رحیمی پردنجانی؛ علی محمدزاده ابراهیمی


38. اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-38

10.22055/psy.2019.20909.1736

عزت اله قدم پور؛ محمد عباسی؛ مهدی یوسف وند؛ بنفشه حسنوند؛ حسین حسینی


39. بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-38

10.22055/psy.2019.25252.2033

حسین زارع؛ فاطمه امینی؛ علیرضا آقایوسفی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ اردوان جلالی


40. بررسی اثربخشی آموزش به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین ناسازگار

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-86

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سارا فرحبخش


41. تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 53-68

رضا خجسته مهر؛ معصومه موحدی؛ غلامرضا رجبی


42. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35-62

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ راحله محبت


43. بررسی رابطه‌ی روان رنجورخویی، تعارض کار- خانواده، گرانباری نقش، عدالت رویه‌ای، عدالت توزیعی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت گاز اهواز

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-72

سمیه شولی بندر ریگی زاده؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ نسرین ارشدی


44. اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-60

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ فاطمه شهبازی


46. نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 45-62

رحیم بدری گرگری؛ علی مهدوی؛ محمد تقی ضرابی


47. نقش نشخوار‌فکری و درون‌اندیشی و ابعاد خصوصی و عمومی آنها در افسردگی

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-60

راضیه خورسندی؛ حبیب هادیان فرد؛ محمد علی گودرزی؛ نوراله محمدی


48. بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-68

علیرضا متحدی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


49. اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر بخشش بر بهزیستی روانشناختی جانبازان و همسران آن‌ها

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-32

محمدباقر کجباف؛ لیلا اسماعیلی؛ مریم اسماعیلی


50. طراحی و آزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (منطقه آغاجاری)

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-64

علی افشاری؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی؛ سید اسماعیل هاشمی