نویسنده = عبدالکاظم نیسی
تعداد مقالات: 10
2. بررسی استرس‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز علایم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-208

10.22055/psy.2015.11198

محمد بابامیری؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ کیومرث بشلیده


5. اثربخشی درمان گروهی تعامل والد- کودک برکاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی دانش‌آموزان

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-78

اکبر طالب پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سودابه بساک نژاد


6. طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-44

علی رضا عظیم پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ کیومرث بشلیده


7. اثر ویژگی‌های محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-60

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ فاطمه شهبازی


8. رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-46

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ احسان رحیمی


9. طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35-62

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ راحله محبت


10. تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-32

منیجه شهنی ییلاق؛ سید موسی گلستانه؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ عبدالکاظم نیسی؛ فاطمه کیانپور قهفرخی