نویسنده = سودابه بساک نژاد
تعداد مقالات: 6
3. تأثیر روان درمانی بین فردی بر عملکرد روانی – اجتماعی و مؤلفه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-54

سیمین غلامرضایی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر؛ ایران داودی؛ سودابه بساک نژاد


4. اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-136

نرگس درویشی؛ سودابه بساک نژاد؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر


5. بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 181-198

سودابه بساک نژاد؛ اعظم آقاجانی افجدی؛ یدالله زرگر


6. رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 52-33

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ فاطمه امینی؛ سودابه بساک نژاد