نویسنده = شعله امیری
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-58

10.22055/psy.2018.13305.1168

فاطمه شریفی؛ شعله امیری؛ وحید قاسمی