نویسنده = محمدرضا عابدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده بر رضایت زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-178

مرضیه ملکیها؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ عباس جوهری؛ مریم فاتحی زاده


2. هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 137-158

لیلا حق شناس؛ علی نویدیان؛ امیرصالح امین جعفری؛ علی کاظمی؛ محمدرضا عابدی؛ حسین صادقی