اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی راهبرد آموزی مبتنی بر الگوی ویت بر بهبود عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم دبستان دارای حافظه‌ی فعال ضعیف بود. در این پژوهش شبه آزمایشی 36 دانش‌آموز دارای حافظه‌ی فعال ضعیف و عملکرد تحصیلی ریاضی پایین به شیوه‌ی خوشه‌ای انتخاب شده و در یک گروه آزمایشی و دو گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایشی به مدت 6 هفته بر اساس الگوی ویت تحت آموزش حافظه‌ی فعال قرار گرفتند. به گروه پلاسیبو 6 هفته درس علوم از طریق شیوه‌ی آموزش دو جانبه، آموزش داده شد و گروه کنترل واقعی هیچ نوع مداخله‌ای را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیره، تحلیل کواریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی و نرم‌افزار SPSS-20 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مداخله سبب بهبود عملکرد دانش‌آموزان در آزمون‌های یادآوری وارونه، شمارش و مکعب شده است، ولی افزایش در آزمون یادآوری مستقیم معنادار نبود. همچنین نتایج نشان دادند که عملکرد ریاضی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دو گروه دیگر افزایش یافت. یافته‌ها حاکی است که عملکرد حافظه‌ی فعال و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با مداخلات مناسب در حافظه‌ی فعال قابل بهبود است.

کلیدواژه‌ها


فارسی

حسین‌زاده ملکی، زهرا؛ مشهدی، علی؛ سلطانی‌فر، عاطفه؛ محرری، فاطمه؛ و غنایی چمن آباد، علی (1392). آموزش حافظه‌ی کاری، آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه‌ی کاری کودکان مبتلا به ADHD. تازه های علوم شناختی، سال 15، شماره 4 ،63-53.

سلطانی کوهبنانی، سکینه؛ علیزاده، حمید؛ هاشمی، ژانت؛ صرامی، غلامرضا؛ و سلطانی کوهبنانی، ساجده (1392). اثر بخشی برنامه رایانه‌یار آموزش حافظه‌ی کاری بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با اختلال ریاضی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11 (3)، 218-208.

عابدی، احمد (1389). اثر مداخلات عصب روان‌شناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری ریاضی. تازههای علوم شناختی، سال12 ، شماره 1، 1-16.

عابدی، محمدرضا؛ صادقی، احمد؛ و ربیعی، محمد (1386). انطباق هنجاریابی و بررسی پایایی و روایی آزمون.

 

لاتین

Adams, J. W., Hitch, G. J. (1997). Working memory and childrens mental addition. Journal of Experimental Psychology, 67, 21-38.

Alloway, T. P., Gathercole, S. E., Kirkwood, H., & Elliot, J. (2009). The cognitive and behavioral characteristics of children with low working memory. Child Development, 80 (2), 606-521.

Autin, F., Croizet, J. C. (2012). Improving working memory efficiency by reframing metacognitive interpretation of task difficulty. Journal of Experimental Psychology, 141 (4), 610-618.

Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory. Trends in Cognitive Science, 4 (11), 411- 423.

Baddeley, A. D. (2003). working memory: looking back, and looking forward. Nature Reviws Neuroscience, 4, 829- 839.

Broadley, I., MacDonald, J., Buckley, S. J. (1994). Are children with Down syndrome able to maintain skills learned from a short-term memory training program? Down Syndrome Research and Practice, 2 (3), 116-122.

Bull, R., & Lee, K. (2014). Executive functioning and mathematics achievwment. Child Development Perspectives, 8, 36-41.

Carretti, B., Borella, E., & De Beni, R. (2007). Dos strategic memory training improve the working memory performance of younger and older adults? Experimental Psychology, 54 (4), 311-320.

Castellanos, X. F., & Tannock, R. (2002). Neuroscience of attention- deficit/ hyperactivity disorder: The search for endophenotypes. Neuroscience, 3, 617-627.

Chee, M. W., & Choo, W. C. (2004). Functional imaging of working memory after 24 hr of total sleep deprivation. Journal of Neuroscience, 24, 45-67.

Cowan, N. (2005). Working memory capacity. New York: Psychology Press.

Cowan, N. (2010). The magical mystery four. How is working memory capacity limited, and why? Current Directions in Psychological Science, 19, 51-58.

Dahlin, k. I. E. (2013). Working memory and the effect on mathematical achievement in children with attention deficits and special needs. Journal of Education and Learning, 2 (1), 118-133.

De La Iglesia, J. C. F., Buceta, M. J., & Campus, A. (2005). Prose learning in children and adults with Down Syndrom: The use of visual and mental image strategies to improve recall. Journal of Intellectuall Disability, 30, 199-206.

De Lillo, C. (2004). Imposing structure on a corsi- type task: Evidence for hierarchical organisation based on spatial proximity in serial- spatial memory. Brain and Cognition, 55, 415- 426.

Dehn, M. J. (2008). Working memory and academic learning. Assessment and intervention, USA, new Jersey: Jhon Wiley & sons.

Dunning, D. L., Holmes, J., & Gathercole, S. E. (2013). Does working memory training lead to generalised improvements in children with low working memory? A randomisedcontrdled trail.Developmental Science, 16 (6), 915-925.

Ericsson, K, A., & Kintsch, W. (1995). Long-term working memory. Psychological Review, 102, 211-245.

Ericsson, K. A., & Chase, W. G. (1982). Exeptional memory. American Scientist, 70, 607- 616.

Gathercole, S. E., Alloway, T. P. (2004). working memory and classroom learning. Dyslexia Review, 15, 4-10.

Gathercole, S. E., Durling, E., Evans, M., Jeffcock, S., & Stone, S. (2008). Working memory deficits in laboratory analogues of activities. Applied Cognitive Psychology, 22, 1019-1037.

Gathercole, S. E., Pickering, S. J., Ambridge, B. & Wearing, H. (2004). The structure of working memory from 4 to 15 years of age. Developmental Psychology, 40, 177-190.

Geary, D. C. (1993). Mathematical disabilities: Cognitive, neuropsychological and genetic components. Psychological Bulletin, 114 (2), 345-362.

Gobet, F., Lane, P. C. R., Croker, S., Cheng, P. C. H., Jones, G., Oliver, I., et al. (2001). Chunking mechanisms in human learning. Trends in Cognitive Science, 5, 236-243.

Holmes, J. (2012). Working memory and learning difficulties. Dyslexia Review, 23, 7-10.

Holmes, J., Gathercol, S. E. & Dunning, D. L. (2009). Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children. Developmental Science, 12 (4), 9-15.

Kehler, M. L., & Swanson, H. L. (2001). Does strategy knowledge influence working memory in children with mathematical disabilities? Journal of Learning Disabilities, 34 (5), 418- 434.

Kilinberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in Cognitive Science, 14, 317- 324.

Klinberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlstrom, K., et al. (2005). Computerised training of working memory in children with ADHD. Arandomised, controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 177- 186.

Klinberg, T., Forssberg, H., & Westerberg, H. (2002). Training of working memory in children with ADHD. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 24, 181-791.

Kremen, W. S., Jacobsen, K. C. Xian, H., Eisen, S. A., Evans, L. J., Tsuang, M. T., & Lyons, M. J. (2007). Genetics of verbal working memory process: A twin study of middle-aged men.

Neuropsychologia, 21, 569-580.

Mcnamara, D. S., & Scutte, J. L. (2001). Working memory capacity and strategy use. Memory and Cognition, 29 (1), 10-17.

MezzaCappa, E., & Buckner, J. C. (2010). Working memory training for children with attention problems or hyperactivity: A school- Based pilot study. School Mental Health, 2 (4), 202-208.

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., & Howerter, A. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks. A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49-100.

Miyake, A., & Shah, P. (1999). Models of working memory. Mechnisms of active maintenance and executive control. Cambridge University Press.

Morrison, A., & Chein, J. (2011). Does working memory training work? The promise and challenges of enhancing cognition by training working memory. Psychonomic Bulletin & Review, 18, 46- 60.

Passolunghi, C. M., & siegel, L. S. (2004). Working memory and access to numerical information in children with disability in mathematics. Journal of Experimental Child Psychology, 88, 348-369.

Pickering, S., & Gathercole, S. (2001). Working memory test battery for children (WMTB- C). London: The Psychological Corporation.

Raghubar, K. P., Barnes, M. A., & Hecht, S. A. (2010). Working memory and mathematics: A rewiew of developmental, individual differences, and cognitive approaches. Learning and Individual Differences, 20, 110-122.

Rudkin, S. J., Pearson, D. G., & Logie, R. H. (2007). Executive process in visual and spatial working memory tasks. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 60, 79-100.

Shipstead, Z., Redick, T. S., & Engle, R. W. (2012). Is working memory training effective? American Psychological Association, 138 (4), 628-654.

Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A. (1987). Effectiveness of an attention training program. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 9, 117- 130.

St Clair- Thompson, H. St., Stevens, R., Hunt, A., & Bolder, E. (2010). Improving childrens working memory and classroom performance, educational psychology. An International Journal of Experimental Educational Psychology, 30 (2), 203-219

Swanson, L., Kehler, P., & Jerman, O. (2010). Working memory, strategy knowledge strategy instructionin children with reading disabilities. Journal of Learning Disabilities, 43 (10), 24-47.

Swanson, H. L. (2006). Cognitive processes that underlie mathematical preconciousness in young children. Journal of Experimental Child Psychology, 93, 239-264.

Turley- Ames, K. J., & whitfield, M. M. (2003). Strategy training and working memory task performance. Journal of Memory and Language, 49, 446- 468.

Witt, M. (2011). School-based working memory training: preliminary finding of impeovement in childrens mathematical performance. Advances In Cognitive psychology, 7, 7-15.