اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‌ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان پسر دوره‌ی دوم ابتدایی دارای ناتوانایی‏های یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز (نویسنده مسؤل)

2 استادیار گروه روان‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه روان‏شناسی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر افزایش شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‏ی ذهن و کمک‏طلبی دانش‏آموزان دارای ناتوانایی‏های یادگیری بود. در این پژوهش افرادی که در یک مطالعه‏ی آزمایشی شرکت کردند، شامل 40 نفر از دانش‏آموزان پسر کلاس‏های پنجم و ششم ابتدایی شهر اهواز بودند که به روش تصادفی چند مرحله‏ای انتخاب شدند. ابزارهای مطالعه، مقیاس شایستگی اجتماعی فلنر، آزمون نظریه‏ی ذهن استیمن و مقیاس کمک‏طلبی پنتریچ و ریان بودند. آزمودنی‏ها به دو گروه (1 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل) تقسیم شدند. آموزش هوش هیجانی در گروه آزمایش به کارگرفته شد، ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پیش- آزمون و پس- آزمون در مورد گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شد. نتایج به وسیله‏ی آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری (MONCOVA) تحلیل شد. یافته‏ها نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی‏داری وجود دارد، عملکرد گروه آزمایش در شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه‏ی ذهن و کمک‏طلبی در پس- آزمون افزایش یافته بود. این یافته ها اهمیت به کارگیری آموزش هوش هیجانی را بر بهبود عملکردهای اجتماعی دانش‏آموزان دارای ناتوانایی‏های یادگیری مطرح نمود.

کلیدواژه‌ها


فارسی

رمضانی پیانی، فرشاد (1389). رابطهی هدف‏های پیشرفت، عزت نفس و شایستگی ادراک شده با رفتار کمک‏طلبی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان پسر پایهی اول دبیرستان شهرستان ایذه، تهران. پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.

قمرانی، امیر؛ البرزی، شهلا و خیر، محمد (1385). بررسی روایی و اعتبار نظریه‏ی ذهن در گروهی از دانش‏آموزان عقب مانده‏ی ذهنی و عادی شهر شیراز. مجله روانشناسی، 38، سال دهم، شماره‏ی 2، 47-33.

کاظمی، رضا؛ مومنی، سویل و کیامرثی، آذر (1390). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‏آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. فصلنامه ناتوانایی‏های یادگیری، دورهی 1، شماره‏ی 1، صص 108-94.

 

لاتین

Bahramiyan, S. H., Maktabi, G. H., & Morovati, Z. (2014). A comparison of emotional intelligence, social competence and its components in student with and without learning disability. Journal of Life Science and Biomedicine, 4 (2), 138-143.

Bauminger, N., Edelsztein, H. S., & Morash, J. (2013). Social information processing and emotional understanding in children with LD. Journal of Learning Disabilities, 38, 45-56.

Bhan, S., & Farooqui, Z. (2013). Social skills training of children with learning disability. Mumbai, Vol, 24, 2, 54-64.

Felner, R. D., Lease, A. M., & Philips, R. C. (1990). Social competence and the language of adequacy as a subject matter for psychology. The Development of Social Competence, 13, 254-264.

Feng, H., You Lo-Ya, T., Shaling C., & Gwendolyn, N. (2008). The effect of theory of mind and social skills training on the social competence of six grade student with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 10 (4), 228-242.

Ferguson, F. J., & Austin, E. J. (2010). Associations of trait and ability, emotional intelligence with performance on theory of mind tasks in adult. Personality and Individual Differences, 49 (5), 414- 418.

Frederickson, N., Petrides, K. V., & Simmonds, E. (2012). Trait emotional intelligence as a predictor of socioemotional outcomes, Research department of clinical, educational, and health psychology, university college london, uk. Personality and Individual Differences, 52, 323–328.

Jorfi, H., Jorfi, S., Bin Yaccob, H. F., & Mad Shah, I. (2010). Emotional intelligence: the relationship between self-regard and technology communication effectiveness. World Academy of Science and Engineering, 45, 24-39.

Ghaffari, A., Banijamal, SHO., Ahadi, H., & Ahghar. G. (2011). The investigation of the effectiveness of social skills training in theory of mind improvement in aggressive students and the assessment of it,s effective stability. Social and Behavioral Science, 30, 1519-1525.

Goleman, D. )1998.(Emotional intelligence that lead to success, EI 2, pp. 9-42.

Lopes, P. N., Brackett, M. A., Nezlek, J. B., Schutz, A., Sellin, I., & Salovey, P. (2004). Emotional Intelligence and Social Interaction. Journal of Educational Psychology, 30 (8), 1018-1034.

Mavroveli, S., Petrides K. V., Rieffe, C., & Bakker, F. (2007). Trait emotional intelligence, psychological well-being and peer-rated social competence in adolescence. The Netherlands British Journal of Developmental Psychology, 25, 263–275.

Marquez, P. G., Martin, R. P., & Brackett, M. A. (2006). Relating emotional intelligence to social competence and academic achievement in high school students. Journal of Educational Psychology, 18, 118-123.

Newman, R. S., & Schwager, M. T. (1995). Children help seeking during problem solving: effects of grade, goal and prior achievement. American Educational Research Journal, 32, 325-376.

Poulou, M. S. (2010). The role of Trait Emotional Intelligence and social and emotional skills in students’ emotional and behavioral strengths and difficulties: a study of Greek adolescents’ perceptions. www.enseceurope.org/journal, Vol 2, Number 2, PP 30-47.

Pintrich, P. R., & Ryan, A. M. (1997). The role of motivation and attitudasion adolecents help-seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89, 329-347.

Peterson, V. C. (2012). The relationship between emotional intelligence and middle school students with learning disabilities. Journal of Science and Technology, 56, 1-8.

Rai, R., & Rai, A. ( 2012). A comparative study of emotional intelligence of children with learning disabled and children with hearing impaired student at secondary level. Bhartiam International Journal of Education & Research, V1, IV, 47-59.

Roll, I., Aleven, V, McLaren, B. M., Koedinger, B., & Kenneth, R. (2011). Improving students help-seeking skills using meta cognitive feedback in an intelligent tutoring system. Learning and Instruction, 21, 267-280.

Roussel, P., Elliot, A., & Feltman, R. (2010). The influence of achievement goals and social goals on help-seeking from peers in an academic context, A European University of Bretagne. Campus La Harpe, University of Rennes II.

Symons, D. (2004). Mental state discourse, theory of mind, and the internalization of self–other understanding. Developmental Review, 24, 159-188.