رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش300 نفر از دانشجویان دانشگاه چمران اهواز بودند، که از طریق روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه‌های مدیریت زمان ترومن و ‌هارتلی (1996)، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (RSPW)، 1989 مقیاس تنیدگی دوران دانشجویی (SLSI)، 1991 مقیاس خودکارآمدی تحصیلی (1997) و مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)، 1988بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ (نرم افزار
AMOS-20)، استفاده شد. نتایج نشان دادند، که مسیرها به استثناء مسیر تنیدگی تحصیلی به بهزیستی روان‌شناختی و مدیریت زمان به بهزیستی روان‌شناختی معنی‌دار بود. برازش بهتر از طریق حذف مسیرهای غیرمعنی‌دار حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


فارسی

اخوان تفتی، مهناز و ولی‌زاده، زهرا (1385). مقایسه سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران در ابتدا و انتهای دانشگاه. فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد بجنورد، سال دوم، شماره 7.

تقوایی‌نیا، علی (1391). رابطه علی تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجی‌گری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان‌نامه دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

جهانسیر، خسرو؛ صالح‌زاده وثاقی، حبیبه و موسوی‌فر، اقبال (1386). تأثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مراغه. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره شانزدهم، صص 114-97.

حاجلو، نادر؛ صبحی قراملکی، ناصر و نوری، سعیده (1390). رابطه خلاقیت، وظیفه‌شناسی، جنبه‌های انگیزشی و نگرشی زمان با مدیریت زمان. فصلنامه دانش و پژوهش در

روان‌شناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره 4، صص.

رضایی، سعید؛ کجباف، محمد‌باقر؛ موسوی، سیدولی‌اله و موسوی، سید حشمت‌اله (1391). الگوی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس ابعاد کیفیت زندگی، استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به اعتیاد در دانشجویان علوم پزشکی گیلان. مجله آموزش در علوم پزشکی، سال دوازدهم، شماره دهم، صص 731-742.

سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحرا‌گرد، نرگس (1386). تابآوری، سلامت روانی و رضایت‌مندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 3، صص 290-295.

شکری، امید؛ مرادی، علی‌رضا؛ دانشور‌پور، زهره و طرخان، رضا‌علی (1387). نقش تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های مقابله با استرس و سلامت روانی. دو فصلنامه روان‌شناسی معاصر، دوره سوم، شماره 1، صص 61-51.

فراهانی، محمد‌تقی؛ شکری، امید؛ گرادوند، فریبرز و دانشورپور، زهره (1387). تفاوت‌های فردی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی: نقش سبک‌های مقابله‌ای با تنیدگی. مجله علوم رفتاری، دوره دوم، شماره 4، صص 304-297.

فولادوند، خدیجه؛ فرزاد، ولی‌اله؛ شهرآرای، مهرناز و سنگری، علی‌اکبر (1389). اثر حمایت اجتماعی، استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بر سلامت روانی- جسمانی. دو فصلنامه روان‌شناسی معاصر، دوره چهارم، شماره 2، صص93-81.

مرعشی، سید‌علی. (1390). تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی در دانشجویان دانشکده نفت اهواز. پایان‌نامه‌ی دکتری روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

لاتین

Ammar, A., Nauffal, D., & Sbeity, R. (2013). The role of perceived social support in predicting subjective well-being in lebanese college students. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(2), 116-130.

Benight, C., & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: the role of perceived self- efficacy.

Behaviour Research and Therapy, 42, 1129-1148.

Bouffard, L., Lens, W., & Nuttin, J. R. (1983). Extension of future time perspective in relation to frustration. International Journal of Psychology, 18, 429 - 442.

Bruwer, B., Emsley, R., Kidd, M., Lochner, C., & Seedat, S. (2008). Psychometric properties of the multidimensional scale of perceived social support in youth. Comprehensive Psychiatry, 49 (2), 195-201.

Cotton, S. J., Dollard, M. F., & Jong, J. (2012). Stress and student job design: satisfaction, wellbeing and perfprmance. International Journal of Stress Management, 9 (3), 147-162.

Dollete, Steese, Phillips, & Matthews. (2004). Understanding girls’ circle as an intervention on perceived social support, body image, self- efficacy, locus of control and self-esteem. The Journal of Psychology, 90 (2), 204 –215.

Eldeleklioglu, J., Yilmaz, A., & Gultekin, F. (2012). Investigation of teacher trainees’ psychological well-being in terms. of time management. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 342–348.

Fogle, G. (2012). Stress and health in college students. Presented in partial fulfillment of the requirements for graduation with honors research distinction in psychology in the undergraduate colleges of The Ohio State University.

Harris, M., Martin, M., & Martin, D. (2013). The relationship between psychological well-being and perceived wellness in graduate- level counseling students. Higher Learning Research Communications, 3 (2), 14-32.

Ibrahim, N. Bohari, M. (2012). An empirical study of stressors among multimedia university students: a Case of mmumalacca campus. IBIMA Business Review.

Mckean, M., & misra, R. (2000). College students academic stress and its relation to their anexiety, tim management and leisure satisfaction. American Journal of Helth Stududis, 16 (1) 41-51.

Midgley, C., Maehr, M. L., Hruda, L., Anderman, E. M., Anderman, L., Freeman, K. E.,  Gheen, M., Kaplan, A., Kumar, R., Middleton, M. J., Nelson, J., Roeser, R., & Urdan, T. (2000). Manual for the patterns of adaptive learning scales (PALS). Ann Arbor, MI: University of Michigan.

Patrick, H., Hicks, L., & Ryan, A. M. (1997). Relations of perceived social efficacy and social goal pursuit to self- efficacy for academic work. Journal of Early Adolescence, 17, 109-128.

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well- being. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (6), 1069-1081. doi: 10.1037/0022-3514.57.6.1069.

Sevari, K., kandy, M. (2011). Time management skills impact on self-efficacy and academic performance. Journal of American Science, 7 (12), 720-726.

Usunier, J. C., & Valette-Florence, P. (2007). The time styles scale. A review of developments and over 15 years. Time & Society, 16 (2/3), 333-366.

Wilbert, CH. (2012). The relationship between stress and Mmental health among students. University of Twente, Netherlands. Psychology- Faculty of Behavioral Sciences.

Yasin, M., Dzulkifli, M. (2010). The relationship between social support and psychological problems among students. International Journal of Business and Social Science. 1 (3), 110-116.

Yumba, W. (2008). Academic stress: A case of the undergraduate students linkoping university. Department of behavioural sciences and learning intercontinental master in adult learning and global change.

Zimet, G. D.,dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional social support. Journal of Personality Assessment, 52 (1), 30-40.

Zimmerman, B., & kitsantas, A. (2005). Homework practices and academic achievement: the mediating role of self-efficacy and perceived responsibility beliefs. Contemporary Educational Psychology, 30, 397-417.