رابطه عدالت سازمانی ادراک‌ شده و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در یک سازمان صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیاردانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک ‌شده (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت بین‌ فردی، عدالت اطلاعاتی) و انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی (انگیزه علاقه به سازمان، انگیزه ارزش‌های اجتماع ‌یار، انگیزه مدیریت برداشت) با رفتار مدنی سازمانی (رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان) انجام گرفت. در این پژوهش 200 نفر از کارکنان یک سازمان صنعتی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه‌های عدالت سازمانی، انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی و رفتار مدنی سازمانی را تکمیل نمودند. نتایج نشان دادند که بین انواع عدالت سازمانی با رفتارهای مدنی سازمانی (فردی و سازمانی) همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج همچنین حاکی از رابطه‌ای مثبت بین انگیزه‌های رفتار مدنی سازمانی با رفتارهای مدنی سازمانی (فردی و سازمانی) بودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان دادند که در پیش‌بینی رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان، متغیرهای عدالت رویه‌ای، عدالت اطلاعاتی، انگیزه علاقه به سازمان، و انگیزه مدیریت برداشت و در پیش‌بینی رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد، متغیرهای عدالت رویه‌ای، عدالت بین ‌فردی، و انگیزه ارزش‌های اجتماع‌یار نقش داشتند.

کلیدواژه‌ها


فارسی

لاتام، گ. (2007). انگیزش شغلی. ترجمه نسرین ارشدی (1389). تهران: انتشارات جنگل.

هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل (1386). بررسی روابط ساده، چندگانه و تعاملی برخی متغیرهای محیطی، نگرشی، شخصیتی و عاطفی با رفتارهای نابارور در محیط کار در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب. پایان نامه دکتری روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

لاتین

Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. In: Advances in Experimental Social Psychology, Berkowitz, L. (Ed.), 2, Academic Press, New York, 267-99.

Bolino, M. C. (1999). Citizenship and impression management: Good soldiers or good actors? Academy of Management Review, 24, 82-98.

Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In N. Schmitt y W. C. Borman (Eds.), Personnel selection in organizations (71-98). San Francisco: Jossey-Bass.

Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance: The meaning for personnel selection research. Human Performance, 10, 99-109.

Borman, W. C., & Penner, L. A. (2001). Citizenship performance: Its nature, antecedents, and motives. In B. W. Roberts & R. Hogan (Eds.), Personality psychology in the workplace (45-61). Washington, DC: American Psychological Association.

Borman, W. C., Penner, L. A., Allen, T. D., & Motowidlo, S. J. (2001). Personality Predictors of Citizenship Performance. International Journal of Selection and Assessment, 9 (1/2), 52- 69.

Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. Academy of Management Review, 11, 710-725.

Chu, J., & Kessler, S. R. (2008). Employees' distributive justice perceptions and organizational citizenship behaviors: A social exchange perspective. Review of Business Research, 8, 6.

Colquitt, J. A. (2001). The dimensionality of organizational justice. A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 386-400.

Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H., & Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86, 425-445.

Costa, P. T., & McCrae, R. R. )1992(. NEO-PI professional manual. Psychological Assessment Resources, Odessa. FL.

Costa, P. T., & McCrae, R. R. )1992(. NEO-PI professional manual. Psychological Assessment Resources, Odessa. FL.

Finkelstein, M. A. (2008). Predictors of volunteer time: The changing contributions of motive fulfillment and role identity. Social Behavior and Personality, 36, 1353-1364.

Finkelstein, M. A. (2008). Predictors of volunteer time: The changing contributions of motive fulfillment and role identity. Social Behavior and Personality, 36, 1353-1364.

Finkelstein, M. A., & Penner, L. A. (2004). Predicting organizational citizenship behavior: integrating the functional and role identity approaches. Social Behavior and Personality, 32 (4), 383-398.

Folger, R. (1993). Justice, motivation, and performance beyond role requirements. Employee Responsibility and Rights Journal, 6, 239-248.

Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, 16, 399-432.

Greenberg, J. (2002). Managing behavior in organizations (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Greenberg, J., & Colquitt, J. A. (2005). Handbook of organizational justice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Katz, D. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavioral Science, 9, 131-146.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). The social psychology of organizations. New York: Wiley Publishers.

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace- Theory, Research, and Application. Sage publications.

Motowidlo, S. J., Borman, W. C., & Schmitt, M. J. (1997). A theory of individual differences in task and contextual performance. Human Performance, 10, 71-84.

Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior. Lexington, MA: Lexington Books.

Organ, D. W. (1990). The motivational basis of organizational behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.

Organ, D. W., & Ryan. K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48, 775-802.

Penner, L. A., Midili, A. R., & Kegelmeyer, J. (1997). Beyond job attitudes: A personality and social psychology perspective on the causes of organizational citizenship behavior. Human Performance, 10, 111-132.

Rioux, S. M., & Penner, L. A. (2001). The causes of organizational citizenship behavior: a motivational analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 1306-1314.

Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68 (4), 653-663.

Snyder, M. (1993). Basic research and practice problems: The promise of a “functional” personality and social psychology. Personality and Social Psychology Bulletin, 19, 251-264.

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17 (3), 601-617.