رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی از طریق طراحی و آزمودن یک الگو بود. نمونه‌ی این پژوهش، شامل 263 (228 زن و 35 مرد) بود. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان پرستاران بیمارستان‌های دولتی شیراز انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه‌های سرمایه روان‌شناختی، عملکرد شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی، التزام شغلی، بهزیستی روان‌شناختی و هیجانات مثبت بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و بر اساس نرم‌افزار AMOS ویراست 18 انجام گرفت. جهت آزمودن اثر واسطه‌ای از روش بوت استراپ استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده‌ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق همبسته کردن خطاهای دو مسیر به دست آمد. به طور کلی 7 فرضیه مستقیم و یک فرضیه غیرمستقیم مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


فارسی

ارشدی، نسرین (1386).  طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- منطقه اهواز، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

بخشی‌پور، عباس و دژکام، محمود (1384). تحلیل عاملی تأییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی. مجله روانشناسی. سال نهم، شماره 4، ص ص 365-351.

لاتین

Abdullah, M. C. (2009). Leadership and psycap: A study of the relationship between positive leadership behaviors and followers’ positive psychological capital. Thesis of Ph.D. of Philosophy: Capella University.

Avey, J. B., Hughes, L. W., Norman, S. M., & Luthans, K. W. (2008). Using positivity, transformational leadership and empowerment to combat employee negativity. Leadership & Organization Development Journal, 29 (2), 110–126.

Avey, J. B., Luthans, F., & Jensen, S. (2009).  Psychological capital: A positive resource for combating stress and turnover.  Human Resource Management, 48 (5), 677–693.

Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 15 (1), 17-28.

Avey, J. B., Patera, J. L., & West, B. J. (2006). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 42-60.

Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2010). The additive value of psychological capital in predicting workplace attitudes and behaviors. Journal of Management, 36, 430-452.

Bakker, A. B., van Emmerik, H., & Euwema, M. C. (2006). Crossover of burnout and engagement in work teams. Work and Occupations, 33, 464-489.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In N. Schmitt & W. C. Borman (Eds.), Personality Selection (71-98). San Francisco: Jossey-Bass.

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The Broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226.

Gooty, J., Gavin, M., Johnson, P.D., Frazier, M. L., & Snow, D. B. (2009). Transformational leadership, positive psychological capital, and performance. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15, 353-367.

Heeman, W. C. (2008). Interpersonal communication motives, satisfaction, and psychological well-being in father-young adult daughter relationships. Unpublished Master of Arts dissertation, Manhattan, Kent State University.

Hodges, T. D. (2010). An experimental study of the impact of psychological capital on performance, and the contagion effect. Doctoral Dissertation. University of Nebraska-Lincoln.

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33 (4), 692-724.

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press.

Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. Annual Review of Psychology, 44, 1-21.

Luthans, F. (2002a). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23, 695-706.

Luthans, F. (2002b). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Executive, 16, 57-72.

Luthans, F., Avolio, B., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Psychological capital: Measurement and relationship with performance and job satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.

Luthans, F., Avolio, B., Walumbwa, F., & Li, W. (2005). The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance. Management and Organization Review, 1, 247-269.

Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate-employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior, 29, 219–238.

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the Human Competitiveedge. Oxford, UK: Oxford University Press.

Nelson, D., & Cooper, C. L. (Eds.). (2007). Positive organizational behavior: Accentuating the Positive at Work. Thousand Oaks, CA: Sage.

Norman, S. M., Avey, J. B., Nimnicht, J. L., & Pigeon, N. G. (2010). The interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational citizenship and deviance behaviors. Journal of Leadership and Organizational Studies, 17 (4) 380–391.

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.

Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It’s construct clean-up time. Human Performance, 10, 85-97.

Organ, D. W., & Near, J. P. (1985). Cognition vs. affect in measures of job satisfaction. International Journal of Psychology, 20, 241-253.

Page, L. F., & Donohue, R. (2004). Positive psychological capital: A preliminary exploration of the construct. Working Paper: Monash University, 51/04.

Ryff, C. D. (1989a). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.

Ryff, C. D. (1989b). Beyond Ponce de Leon and life satisfaction: New directions in quest of successful aging_, International Journal of Behavioral Development, 12, 35–55.

Ryff, C. D., & Keyes, L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69 (4), 719-727.

Schaufeli, W. B., & Salanova, M. (2007). Work engagement: An emerging psychological concept and its implications for organizations. In S. W. Gilliland, D. D. Steiner, & D. P. Skarlicki (Eds.), Research in social issues in management: Vol. 5. Managing social and ethical issues in organizations (135–177). Greenwich, CT: Information Age.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.

Singh, S., & Mansi, M. Sc. (2009). Psychological capital as predictor of psychological well being. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35, 233-238.

Smith, L., Heaven, P. C. L., & Ciarrochi, J. (2008). Trait emotional intelligence, conflict communication patterns, and relationship satisfaction. Personality and Individual Differences, 44, 1314-1325.

Tugade, M. M., Fredrickson. B. L., & Barrett, L. F. (2004). Psychological resilience and positive emotional granularity: Examining the benefits of positive emotions on coping and health. Journal of Personality, 72, 1161-1190.

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 1 (54), 1063–70.

Wefald, A. J. (2008). An examination of job engagement, transformational leadership, and related psychological constructs. Doctoral Dissertation: Kansas State University.

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17 (3), 601-617.

Youssef, C. M. (2004) Resiliency development of organizations, leaders and employees: Multi-level theory building and individual-level, path-analytical empirical testing. Doctoral Dissertation. The University of Nebraska, AAT3131572.