رابطه‌ی هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 317 نفر بود که از بین جامعه‌ی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه هوش هیجانی شات، مهارت‌های اجتماعی (SSI) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (PWI) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، همبستگی بنیادی و تحلیل رگرسیون همزمان و مرحله‌ای استفاده شد. آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی پیش‌بین‌های مثبت بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر هستند، بدین معنی که هر چه میزان هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانشجویان دختر بیشتر باشد، میزان بهزیستی روان‌شناختی آنها نیز بیشتر است. همچنین، نتیجه‌ی این پژوهش نشان داد که بر خلاف انتظار، مهارت حساسیت اجتماعی، پیش‌بین منفی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر است. نتیجه‌ی تحلیل رگرسیون مرحله‌ای نیز نشان داد که مهارت‌های کنترل اجتماعی، حساسیت اجتماعی، حساسیت هیجانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجان و بهره‌برداری از هیجان پیش‌بین‌های مناسبی برای بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان می‌باشند. همچنین، نتیجه‌های تحلیل‌های همبستگی بنیادی نشان داد که چهار متغیر بنیادی (بُعد بنیادی) برای درک روابط بین مجموعه متغیرهای ملاک و مجموعه متغیرهای پیش بین مورد نیاز است، و هر چهار بُعد، از خرده مقیاس‌هایی از مجموعه پیش‌بین و ملاک تشکیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


فارسی

خجسته‌مهر، رضا (1385). بررسی ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های اجتماعی، سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست رابطه‌ی زناشویی در زوج‌های متقاضی طلاق و عادی در اهواز. رساله دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران.

زنجانی طبسی، رضا (1383). ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روان شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران.

شهبازی، مسعود (1384). رابطه هوش هیجانی و ابراز وجود با رضایت زناشویی در معلمان متأهل آموزش و پرورش شهرستان مسجد سلیمان با کنترل سال‌های ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاوره، دانشگاه شهید چمران.

علیاکبری دهکردی، مهناز (1386). شناسایی و مقایسه گروههای ترکیبی نه گانه سنخ‌های جنسیتی زنان شاغل شهر اهواز و همسران آنان از لحاظ سلامت روانی، رضایت زناشویی و هوش هیجانی. رساله دکتری روانشناسی دانشگاه شهید چمران.

مکتبی، غلامحسین (1387). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. رساله دکتری روانشناسی، دانشگاه شهید چمران. 

لاتین

Burris, J. L., Brechting, E. H., Salsman, J., & Charlson, C. R. (2009). Factors associated with the psychological well-being and distress of university students. Journal of American College Health, 57, 536-543.

Campbell, A., & Ntobedzi, A. (2007). Emotional intelligence, coping and psychological distress: A partial least squares approach to developing a predictive model. Emotional Intelligence, Coping and Psychological Distress, 31, 39-54.

Furnham, A. & Christoforou, I. (2007). Personality traits, emotional intelligence, and multiple happiness. North American Journal of Psychology, 9, 439-462.

Gallagher, N. E., & Vella­-Brodrick, A. D. (2008). Social soupport and emotional intelligene as predictors of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 44, 1551-1561.

Hanzal, A., Segrin, C., Donnerstein, C., Taylor, M., & Domschke, T. (2007). Social skills, psychological well-being, and the mediating role of perceived stress. Anxiety, Stress, & Coping, 20, 321-329.

Keyes, C. L. M., & Ryff, C. D. (2002). The structure of subjective well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 30-44.

Mavroveli, S., Petrides, K. V., Rieffe, C., & Bakker, F. (2007).Trait emotionalintelligence, psychological well-being and peer-rated social competence in adolescence. British Journal of Developmental Psycholog,25, 263-275.

Miller, N. D., & Nickerson, B. A. (2008). Authentically happy school psychologists: Applications of positive psychology for enhancing professional satisfaction and fulfillment. Psychology in the School, 45 (8), 679-692.

Piqueras, C. (2006). Improving employee satisfaction and well-being using emotional intelligence. Personal & Organizational Development.

Robbins, B. D. (2008). What is the good life? Positive and the renaissance of humanistic psychology. The Humanistic Psychologist, 36, 96-112.

Segrin, C., & Flora, J. (2000). Poor social skills are a vulnerability factor in the development of psychosocial problems. Human Communication Research, 26, 489-514.

Segrin, C., & Taylor, M. (2007). Positive interpersonal relationships mediate the association between social skills and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 43, 637-646.

Tsaousis, I., & Nikolaou, I. (2005). Exploring the relationship of emotional intelligence with physical and psychological health functioning. Stress and Health, 21, 77-86.

Wong, S. S., & Ang, R. G. (2007). Emotional competence and maladjustment in sengaporyan adolescence. Personality and Individual Differences.