هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش هنجاریابی آزمون هوشی دومینو 48 [D48] برای جامعه‌ی دانش‌آموزان دبیرستان‌های اهواز و بررسی روایی و پایایی این آزمون در جامعه‌ی مورد نظر بود. بدین منظور به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 1008 دانش‌آموز شامل 502 دانش‌آموز دختر و 506 دانش‌آموز پسر از 24 دبیرستان انتخاب شدند. آزمون دومینو 48 به صورت گروهی در کلاس‌‌های درس اجرا شد. بر اساس داده‌‌‌های به دست آمده، برای گروههای سنی 15 تا 18 سال دختر و پسر، هنجار‌‌های جداگانه تهیه شد. نتایج نشان دادند که آزمون دومینو 48 دارای روایی نسبتاً خوبی است. همبستگی این آزمون با ماتریس‌‌های پیشرو استاندارد (SPM)، 56/ و با میانگین نمره‌های درسی، 48/ به دست آمد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داده است که آزمون مذکور از پایایی قابل قبولی برخوردار است. ضرایب پایایی با روش بازآزمایی با فاصله‌ی زمانی دو هفته 90/0 و با روش زوج- فرد و تصحیح با فرمول اسپیرمن- براون 91/0 به دست آمد. میانگین نمره‌‌‌های پسران در آزمون D48 بطور معنی‌داری بیشتر از میانگین نمره‌‌‌های دختران بوده است (001/>p).

کلیدواژه‌ها


Black, J. D. (1963). Preliminary manual the D 48 test. Consulting Psychological Press Inc. Palo Alto, California.

Cantwell, Z. M. (1966). An exploratory study of the development of more effective testing programs for students in differing Cultural backgrounds. (Report No. BR- 5- 8112). University of New York, N.Y: Brooklyn coll. (ERIC Document Reproduction Service No. ED010246). Retrieved from http://www.eric.ed.gov/

Carroll,J. B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies., Cambridge University Press, Cambridge, England.

Chissom, B. S., & Hones, R. L. (1976). A Comparison of the ability of the D- 48 test and Lpat culture fair intelligence test to peredict SRA Achievement test scores for 8th and 9th grade students. Educational and Psychological Measurement, 36 (2), 561- 564.

Chissom, B., & Lightsey, R. (1971). A comparison of the D- 48 test and the Otis Q uic score for high school dropouts. Educational and Psychological Measurement, 31, 525- 527.

Domino, G. (2001). The D- 48 application in Mexican- American children of a culture faire test. School Psychology International. 22 (30), 253- 257.

Domino, G., & Morales, A. (2000). Reliability and validity of the D- 48 with Mexican American college students.Hispanic Journal  of  Behavioral Sciences, 22 (3), 382- 389.

Due center De Psychologies appliqué (1970). Manual D’applicationTest D.70, Paris.

Gough, H. G., & Domino, G. (1963). The D 48 test as a measure of general ability among grade school children. Journal of Consulting Psychology, 27 (4), 344- 349.

Gustafsson, J. E., & Undheim, J. O. (1996). Individual differences in cognitive functions. In D.C. Berliner and R.C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (186– 242). New York: Macmillan.

Hersen, M. L. (2004). Comprehensive handbook of psychological assessment. New York: John Wiley and Sons.

Kolz, A. R., McFarland, L. A., & Silverman, S. B. (1998). Cognitive ability and job experience as predictors of work performance.The Journal of Psychology, 132 (5), 539- 548.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 602- 609.

Kuncel, N. A., Hezlett, S. A., & Ones, D. S. (2004). Academic performance, career potential, creativity, and job performance: Can one construct predict them all? Journal of Personality and Social Psychology, 86 (1), 148- 161.

McKiernan, A. G. (1989). Using culture fair tests in the identification of Intellectually gifted children inQueretaro, Mexico [Doctoral dissertation, Alabamauniversity, 1989]. Dissertation Abstracts Internatonal, AAC 9000103. [University Microfilms DAI- A 50/11].

O`Leary, U., Rusch, K. M., & Guastelio, S. J. (1991). Estimating age – stratified WAIS-R IQ`S from scores on the Raven`s Standard Progressive Matrices.Journal of Clinical Psychology, 47 (2), 277- 284.

Raven, J., Raven, J. C., & Court, J. H. (2000). Raven manual: Section 3.standard progressive matrices. Oxford, UK: Oxford psychologists Press Ltd.

Sigdem, K. (1972). Application of the D48 test of general intelligence ability in Turkey. Journal of Cross-Cultural Psychology, 3 (2), 169- 176.

Spearman, C. (1904). General- intelligence: objectively- determined-and measured.American Journal of Psychology, 15, 201- 292.

Spearman, C. (1923). The nature of intelligence and the principles of cognition. London: McMillan.

Walsh, W., & Betz, E. (2001). Tests and assessment, fourth edition, NJ, USA: Prentice- Hall, Inc.