تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی (نویسنده مسؤول)

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوره شغلی حکائی بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی اجرا شد. روش تحقیق به صورت میدانی تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیهی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان هستند که بر اساس نمونهگیری تصادفی 60 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گواه (30 نفر) گمارده شدند. ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامهی سازگاری شغلی پورکبیریان (1386) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) است. اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و با روش تحلیل مانوا دادهها تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که مشاوره حکائی بر سازگاری شغلی و بازخورد سازمانی تأثیر معناداری داشته است (p<0/01).

کلیدواژه‌ها


فارسی

پورکبیریان، نسرین (1386). مقایسه‌ی کیفیت زندگی کاری و سازگاری شغلی بیماران وسواس به همخوانی و ناهمخوانی رغبتهایشان در محیط کار، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان.

رضائی، مظاهر (1379). بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان.

سیفالهپور، سعداله (1385). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاههای اصفهان و کردستان در سال تحصیلی 85-1384. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی. دانشگاه اصفهان.

شفیع آبادی، عبداله (1381). راهنمائی و مشاوره شغلی و حرفه‌یی و نظریه‌های انتخاب شغل، تهران: انتشارات سمت.

یوسفی‌لویه، مجید و متین، آذر (1385). تأثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویاروئی با کودکان دارای مشکلات یادگیری، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنائی، سال ششم، شماره 2، 622-603.

 

لاتین

Brott, P. E. (2004). Constructivist assessment in career counseling. Journal of Career Development, 30, 189-200.

Bujold, C. (2004). Constructing career through narrative. Journal of Vocational Behavior, 64, 470-484.

Campbell, C. & Ungar, M. (2004b, Sept.). Constructing a life that works: Part 2, an approach to practice. The Career Development Quarterly, 53 (1), 28-40.

Christensen, T. K., & Johnston, J. A. (2003). Incorporating the narrative in career planning. Journal of Career Development, 29, 149-160.

Clercq, D. D., & Rius, I. B. (2007). Organizational commitment in mexican small and medium- sized firms: the role of climate and entrepreneurial oriention, Journal of small business management, 45 (4), 467-490.

Cochran, L. (1997). Career counseling: A narrative approach. Thousand Oaks, CA: Sage.

Chope, R. C., & Consoli, A. J. (2007). A Narrative Approach to Multicultural Career Counseling, Ph.D. Dissertation, Department of Counseling at San Francisco State University.

Dawis, R. V., & Lofqist, L. H. (1984). A psychological theory of work adjustment, Minneapolis: University of Minnesota press.

Desocio, J. E. (2005). "Accessing self-development through narrative approaches in child and adolescent psychotherapy". Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing. Apr-Jun, 18 (2): 53-61.

Dimmaggio, G., Salvatore, G., Azzaro, C., Cattania, D., Semerari, A., & Hermans, H. J. (2003).Dialogical relationships in impoverished narratives: from theory to clinical practice. Psychol Psychother Dec, 76 (Pt4): 385-409.

Goncalvs, O.F. & Machado, P.P. (1999). The effectiveness narrative counseling psychotherapy on cognitive adjustment to thinking cross cultural, Journal of Cognitive Psychotherapy, an International Quarterly, 8 (3), 202-211.

Howard, G. S. (1991). Cultural tales: A narrative approach to thinking, cross-cultural psychology, and psychotherapy. American Psychologist, 46, 187-197.

Matalon, A., Nachmani, T., Rabin, S., & Maoz, B. (2004). The career narrative approach as an effective single intervention in organizational commitment in a multi-employee referral for primacy care. Oxford Journal, 22, 114-117.

Monk, G. (2005). A narrative therapist’s perspective on Ruth. In G. Corey (Ed.) Case approach to counseling and psychotherapy (6 th Ed.) (259-276). Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

Montague, M. (2002). The effect of a job story-based counseling on reducing commitment staff, Journal for the advancement of counseling, 17 (2), 149-161.

Savickas, M. L. (2006). Career construction theory. Proceedings of the 15 th Annual Careers Conference. Sydney, AU: Australian Association of Career Counselors.

Sharf, R. S. (2006). Applying career development theory to counseling (4th ed.). Belmont, CA: Thomson.

Schauer, M., Neuner, F., & Elbert, T. (2004). The victim’s voice: Manual of narrative exposure therapy for the treatment of survivors of war and torture. Hogrefe & Huber, 24, 345-367.

Salvatore, G., Dimaggio, G., & Semerari, A. (2004). "A model of narrative development: implications for understanding psychopathology and guiding therap. Psychol Psychother, 77 (Pt2): 231-254.

Sandler, I. N., & West, S. G. (2005). Application of narrative therapy to the practice of adjustment family, Fam Med, 34, 96-110.

Zunker, V. (2006). Career counseling 7 A Holestic Approach, Texas State University, Thomson.