تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه شاهد

3 دانشیار دانشگاه شاهد

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام شده است. بدین خاطر، پس از انتخاب 12 آزمودنی مبتلا به درد مزمن، آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه درمان شناختی-رفتاری درد و گروه کنترل (6 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در یک دوره درمان 8 جلسه‌ای (هر هفته یک جلسه و هر جلسه به مدت 2 ساعت) و اعضای گروه کنترل در انتظار درمان قرار گرفتند. آزمودنی‌های هر دو گروه، یک بار پیش از آغاز دوره و بار دیگر در پایان دوره (حدوداً 2 ماه بعد)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس نتایج حاصل از تفاضل پیش‌آزمون و پس‌آزمون مربوط به دو گروه توسط مدل‌های آماری با هم مقایسه شدند. نتایج به دست آمده به طور کلی نشان داد که درمان شناختی- رفتاری باعث کاهش عواطف منفی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

کلیدواژه‌ها


فارسی

اصغری مقدم، محمدعلی (1383). میزان­های شیوع درد مزمن مستمر و عود کننده در میان کارکنان یک واحد صنعتی بزرگ در تهران و بررسی تاثیر درد بر زندگی روزانه و فعالیت اجتماعی آنها. مجله دانشور رفتار. شماره ۴، صص ۱-۱۴.

اصغری مقدم، محمدعلی (1386). دیدگاه زیستی-روانی-اجتماعی درد. مجله بازتاب دانش. شماره 3، صص 41-30.

اصغری مقدم، محمدعلی و جولائیها، سکینه (1387). بررسی نقش خشم و ادراک خطا در سازگاری با درد مزمن. مجله روانشناسی. شماره 47، صص 332-314.

اصغری مقدم، محمدعلی؛ ساعد، فواد؛ دیباج نیا، پروین و زنگنه، جعفر (زیر چاپ). بررسی مقدماتی اعتبار و پایایی مقیاس­های افسردگی، اضطراب و استرس در میان یک جمعیت غیربالینی. مجله دانشور رفتار.

اصغری مقدم، محمدعلی و گلک، ناصر (1384). نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن. مجله دانشور رفتار. شماره 10، صص 22-1.

اصغری مقدم، محمدعلی و گلک، ناصر (1387). بررسی ویژگی های روانسنجی سیاهه چند وجهی درد در میان جمعیت ایرانی مبتلا به درد مزمن. مجله روانشناسی. شماره 45، صص 71-50.

باقرزاده، حمید (1377). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیر بدخیم (مطالعه تک موردی). پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی.

پشت­مشهدی، مرجان؛ یکه یزدان دوست، رخساره و اصغرنژاد، فرید (1382). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کمال­گرایی، تأیید طلبی و علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال درد. مجله اندیشه و رفتار، شماره 9، صص 32-22.

پولادی­ریشهری، ا...کرم؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین و مهرابی­زاده­هنرمند، مهناز (1380). بررسی اثربخشی روش­های درمان شناختی، تن آرامی و رفتاری در بهبود کمردرد مزمن در دبیران مرد دبیرستان­های شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره 1 و 2، صص 72-49.

علی­بیگی، ندا؛ نورگستر، سپیده؛ بیداری، علی؛ صادقی، شهرام و شاه­قلی، لیلی (1387). وضعیت سلامت­روانی و عوارض روان­شناختی درد در کارگران دارای کمردرد مزمن در یک کارخانه صنعتی. فصلنامه پایش. شماره 2، صص 252-247.

فدایی، خدیجه (1380). بررسی اثربخشی مداخله روانی- آموزشی بر کاهش درد پس از عمل جراحی قلب. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی.

گچل، رابرت و ترک، دنیس (1947). روانشناسی درد. ترجمه­ی اصغری­مقدم، محمدعلی؛ نجاریان، بهمن؛ محمدی، محسن و دهقان، محسن (1381). تهران: انتشارات رشد.

ناصری، محسن (1383). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی، شدت درد ادراک شده و ناتوانی حاصل از درد در مبتلایان به آرترئیت روماتوئید. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی تهران.

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety and Stress scales in clinical groups and community sample. Psychological Assessment, 10, 179-181.

Asghari, A., & Nicholas, M. K. (2001). Pain Self Efficacy Beliefs and Pain Behaviour: A Prospective Study. Pain, 94, 85-100.

Asghari, A., & Nicholas, M. K. (2009). An investigation of pain self-efficacy beliefs in iranian chronic pain patients: a preliminary validation of a translated english-language scale. Pain Medicine, 10, 619-632.

Brown, T. A., Chorpita, B. E., Korotitsch, W., & Barlow, D. H. (1997). Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical samples. Behaviour Research and Therapy, 35, 79-89.

Chung, M. C., Berger, Z., Jones, R., & Rudd, H. (2006). Posttraumatic stress disorder and general health problems following myocardial infarction among older patients. International Journal of Geriatric Psychiatry, 5.

Clark, L. A., & Watson, D. (1990). Theoretical and empirical issues of in differentiating depression from anxiety. Advances in mood disorders (Vol. 1). Psychosocial aspects of depression.

Flor, H., Turk, D. C., & Birbaumer, N. (1992). Assessment of stress-related psychophysiological responses in chronic pain patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 35, 354-364.

Guzman, J., Esmail, R., Karjalainen, K., & et al. (2001). Multidisciplinary rehabilitation for chronic low back pain. Systematic Review, 322, 1511-1516.

Keefe, F. J., & et al. (1990). Pain coping skills training in the management of osteoarthritic knee pain: a comparative study. Behavior Therapy, 21.

Kerns, R. D., Rosenberg, R., & Jacob, M. C. (1985). Anger expression and chronic pain. J. Behav. Med, 17, 57-67.

Kerns, R. D., & Haythornthwaite, J. A. (1998). Depression among chronic pain patients: cognitive-behavioral analysis and effect on rehabilitation outcome. J Consult Clin Psychol, 56, 870-876.

Kevin, N., & et al. (2008). A comparison of the relationship between depression, perceived disability, and physical performance in persons with chronic pain. European Journal of Pain, 12, 757-764.

Leibing, E., & et al. (1999). Cognitive-behavioral treatment in unselected chronic pain outpatients. Pain, 15, 58-66.

Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the beck depression and anxiety inventories. Behavior Research and Therapy, 33, 335-343.

Magora, A., & Schwartz, A. (1990). Relation between the low back pain syndrome and X-ray findings. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 12, 9-15.

Main, C., Sullivan, M., & Watson, P. (2008). Pain Management: Practical applications of the biopsychosocial perspective in clinical and accupational settings.

McCracken, L. M., & et al. (2002). Multimethod assessment of treatment process in chronic low back pain: comparison of reported pain-related anxiety with directly measured physical capacity. Behaviour Research and Therapy, 40, 585-594.

Morley, S., & et al. (1999). Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive-behavior therapy and behavior therapy for chronic pain in adults. Pain, 80, 1-13.

Nicholas, M. K. (2007). The pain self-efficacy questionnaire: taking pain into account. Eur Journal Pain, 11, 153-16.

Nicholas, M. K., Molloy, A., Tonkin, L., & Beeston, L. (2006). Manage Your Pain: Practical and Positive Ways of Adapting to Chronic Pain. Sydney: ABC Books.

Parker, J. C., & et al. (1995). Effects of stress management on clinical outcomes in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum, 38, 1807-1816.

Parsons, T. (1995). Definitions of health and illness in the light of American values and social structure. In E. G. Jaco (Ed.), Patients, physicians, and illness. New York: Free Press, 3-29.

Pincus, T., & Williams, A. (1999). Models and measurements of depression in chronic pain. Journal of Psychosomatic Research, 47 (3), 211-219.

Sebro, B., & et al. (1993). Spontaneous use of active & passive coping stratrgies for pain in patients with R. A. Rheumatizam. 40, 1-4.

Tatrow, K., & Montgomery, G. (2006). Cognitive Behavioral Therapy Techniques for distress and pain in breast cancer patients: A meta-analysis. Journal of Bahavioral Medicine, 29, 34-45.

Taylor, E. R., Creed, F., & Hughes, D. (1997). Relation between psychiatric disorder and abnormal illness behavior in patients undergoing operations for Cervical Discectomy. Serial Online.

Taylor, R., Lovibond, P. F., Nicholas, M. K., Cayley, C., & Wilson, P. H. (2005). The utility of somatic items in the assessment of depression in chronic pain patients: a comparison of the Zung Self-rating Depression Scale (SDS) and the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in chronic pain, clinical and community samples. Clinical Journal of Pain, 21, 91-100.

Turk, D. C., Okifuji, A., Sinclair, JD., & Stan, TW. (1996). Pain, disability and physical functioning in subgroups of fibromyalgia patients. Journal of Rheumatology, 23, 1255-1262.

Turk, D. C., & Okifuji, A. (2002). Psychological Factors in Chronic Pain: Evolution and Revolution. Journal Consult Clinical Psychology, 70 (3), 678-690.

Waddell, G., & Main, C. J. (1985). Assessment of severity in low back disorders. Spine, 9, 204-208.

Worz, R. (2003). Pain in Depression-Depression in Pain. Pain Clinical Updates, 5, 1-4.

Young, L. D. (1992). Psychological factors in R. A. J Consult Clin Psychol, 4, 619-627.