بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره دانشگاه شهرکرد (نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار رغبت‌های شغلی معلمان شهرکرد بر اساس مدل کروی تریسی می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی معلمان سه دوره‌ی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه‌ی شهرکرد بوده که 633 نفر از آنان به صورت تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی سیاهه‌ی کروی فردی تریسی شامل سه فرم مشاغل، تمایل و توانمندی بوده است. نتایج تحلیل‌های آماری با استفاده از شاخص آماری CI (ضریب تطابق) نشان داد که رغبت‌های معلمان بر اساس مدل‌های کروی، هشت تیپی و شش تیپی از شاخص برازش مناسبی برخوردارند و رغبت‌های آنان از یک مدل کروی پیروی می‌کند. معلمان دارای رغبت‌های یاوری، هنری و جستجوگری هستند و بیشتر گرایش به ایده‌ها، افراد و مشاغل پرستیژ بالا دارند. نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد که بین رغبت‌های معلمان و خصوصیات دموگرافیک رابطه وجود دارد. برای مثال مردان در مقیاس‌های پردازش اطلاعات، مکانیکی، کنترل کیفیت از زنان نمره‌های بالاتری داشتند یا در مقیاس‌های یاوری، مدیریت، علوم اجتماعی و تهوری معلمان ابتدایی میانگین بالاتری کسب کرده‌اند. همچنین در مقیاس‌های یاوری و خدمات پایه دیپلمه‌ها میانگین بالاتری نسبت به لیسانس و فوق لیسانس داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


فارسی

حق‌شناس، لیلا (1385). انطباق، هنجاریابی  و بررسی پایائی و روائی رغبت سنج استرانگ در دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.

سوانسون، ج. و فواد، ن. (1381). نظریههای جدید مشاوره شغلی و کاربرد. ترجمه رقیه موسوی. تهران: انتشارات اصلح.

یزدی، سیده منوره و حسینیان، سیمین (1377). بررسی مقدماتی آزمون رغبت سنج تحصیلی ـ شغلی به منظور ارائه روش نمره‌گذاری جهت هدایت تحصیلی دانش اموزان سال اول متوسطه نظام جدید. تازهها و پژوهشهای مشاوره. 1 (1) 97-71.

 

لاتین

Anderson, M. Z., Tracey, T. J. G., & Rounds, J. (1997). Examining the invariance of Holland’s vocational interest model across sex. Journal of Vocational Behavior, 50, 349-364.

Barak, A. (1981). Vocational interest: A cognitive view. Journal of vocational Behavior, 19, 1-14.

Brown, S. & Lent, R. (2005). Career Development and Counseling: Putting Theory And Research To Work. New Jersey. Hoboken.

Darcy, M. (2005). Examination of the structure of Irish students’ vocational interests and competence perceptions. Journal of Vocational Behavior, 67, 321–333.

Gati, I. (1991). The structure of vocational interests. Psychological Bulletin, 109, 309–324.

Glidden-Tracey, C. E., & Parraga, M. I. (1996). Assessing the structure of vocational interests among Bolivian university students. Journal of Vocational Behavior, 48, 96-106.

Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredsonʼs Theory of circumscription, Compromise, and Self-Creation. In D. Brown (Ed.), Career Choice and Development (4 ed., 85-114). San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.

Holland, J. L. (1985). Vocational Preference Inventory Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance.  Journal of Vocational Behavior, 45, 79–122.

Long, L., Adams, R., & Tracey, T. (2005). Generalizability of interest structure to China: Application of the personal globe inventory. Journal of Vocational Behavior, 66, 66–80.

Long, L., Watanabe, N., & Tracey, T. J. G. (2006). Structure of interests in Japan: Application of the personal globe inventory occupational scales. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 38, 222–235.

Roe, A. (1956). The Psychology of Occupations. New York: Wiley

Rounds, J., & Tracey, T. J. (1993). Prediger’s dimensional representation of Holland’s RIASEC circumplex. Journal of Applied Psychology, 78, 875–890.

Rounds, J., & Tracey, T. J. (1996). Cross-cultural structural equivalence of RIASEC models and measures. Journal of Counseling Psychology, 43, 310–329.

Savickas, M. L. (1999). The psychology of interests. In M. L. Savickas & A. R. Spokane (Eds.), Vocational interests (19–56). Palo Alto, CA: Davies– Black.

Sodano, S. M., & Tracey, T. J. G. (2008). Prestige in interest activity assessment. Journal of Vocational Behavior, 73, 310-317.

Spokane, A. R. (1985). A review of research on person-environment congruence in Hollandʼs theory of careers. Journal of Vocational Behavior, 26, 306-343.

Sverko, I. (2008). Spherical model of interests in Croatia. Journal of Vocational Behavior, 72, 14–24.

Tracey, T. J. G. (2002). Personal Globe Inventory: Measurement of the spherical model of interest and competence beliefs [Monograph]. Journal of Vocational Behavior, 60, 113–172.

Tracey, T. J. G., & Rounds, J. B. (1993). Evaluating Holland’s and Gati’s vocational interest models: A structural meta-analysis. Psychological Bulletin, 113, 229–246.

Tracy, T. J. (2002). Development of interests and competency beliefs: A 1- year longitudinal study of fifth to eighth- grade students. Journal of Counseling Psychology, 49, 143-163.