رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت. جهت انجام پژوهش حاضر نمونه‌ی به حجم 120 نفر(60 دختر و 60 پسر) از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه باورهای فراشناختی (MCQ- 30)، پذیرش اجتماعی کروان و مارلو و مقیاس آمادگی به اعتیاد (APS) استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین باورهای فراشناختی و مقیاس‌های (آن به جزء خرده مقیاس باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری افکار) و پذیرش اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود دارد. می‌توان نتیجه گرفت که بین بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


فارسی

ابوالقاسمی، عباس؛ احمدی، محسن؛ کیامرثی، آذر (1386). بررسی ارتباط فراشناخت و کمالگرایی با پیامدهای روان شناختی در افراد معتاد به مواد مخدر. مجله تحقیقاتعلومرفتاری. (2) 5، 79-73.

حاجی‌حسینی، مهرداد و همکاران (1391). رابطة بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی. مجله دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردی. (3) 13، 74-65.

حسینی، علیرضا (1385). مقایسه و بررسی ویژگیهای شخصیتی سه گروه عادی، در معرض اعتیاد و معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.

دباغی، پرویز (1386). اثربخشی پیشگیری از عود، بر پایه ذهن آگاهی در درمان وابستگی به مواد افیونی و سلامت روانی. فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال دوم، 44- 29.

زینالی، علی؛ وحدت، رقیه؛ حامدنیا، صفر (1386). بررسی زمینه‌های پیش اعتیادی معتادان و مقایسه آن با افراد سالم غیر معتاد. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه واحد خوراسگان، شماره 33، 168-149.

ساعد، امید و همکاران (1390). مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال پنجم، شماره 17. ص: 90-75.

سیف، علی‌اکبر (1387). اندازگیری، سنجش و ارزیابی آموزشی. ویرایش پنجم، تهران: نشر دوران.

عسکری، سعید؛ زکی‌یی، علی؛ علیخانی؛ مصطفی (1390). رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و پایگاه مهارگری با آمادگی برای اعتیاد در میان دانشجویان پسر. مجله علوم روانشناختی. دوره دهم، شماره 40، 498-485.

کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین (2003). خلاصه روانپزشکی بالینی، جلد اول، ترجمه حسن رفیعی و همکاران. تهران: انتشارات ارجمند.

کوثری، مسعود (1382). آنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر. فصلنامه علمی-پژوهشی سوءمصرف مواد. سال دوم، شماره 5.

گراهام، جان. (2007). راهنمای MMPI-2: ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی. ترجمه حمید یعقوبی و موسی کافی (1389). تهران: ارجمند.

گنجی، حمزه (1384). پرسشنامههای ارزشیابی شخصیت. تهران: انتشارات ارجمند.

لطف‌آبادی، ابراهیم (1385). روانشناسی رشد. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.

نوابخش، مهرداد؛ مریم، ثابتی (1378). میزان تأثیر خشونت والدین بر گرایش فرزندان به اعتیاد. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم اجتماعی. سال دوم، شماره 4.

 

لاتین

Agatsuma, S., & Hiroi, N. (2004). Genetic basis of Drug dependence and co morbid behavioral traits, Nihon shinkei Seishin, Jun; 24 (3), 137-45.

Franke, P., Neef, D., Weiffenbach, O., Gansicke, M., Haut zinger, M., & Maier, W. (2003). Psychiatric Co morbidity in risk groups of opioid addiction, Fortschr Neurol Psychiatr; Jan, 71 (1), 37-44.

Gorman, D. M. (2001). Developmental processes. In, Heather, n., T. J. Peters, T. J, & Stockwell, T. (Eds), International Handbook of Alcohol Dependence and Problems. Chic ester: Willy.

Marllatt, G. A., & Gorden, J. (1985). Relapse prevention. New York: Guilford.

Morrison, A. P., French, P., & Wells, A. (2007). "Met cognitive beliefs across the continuum of psychosis: Comparisons between patients with psychotic disorders, patients at ultra-high risk and non-patients". Behav Res Ther, 54 (9), 2241-2246.

Margoline, A., Beitel, M., Oliver, Z. S., & Avants, K. (2006). A controlled study of a spirituality focused intervention for increasing motivation for HIV prevention among drug users. Aids Education of Prevention.

Spada, M. M., Nikcevic,A. V., Moneta, Giovanni, B., & Wells, A. (2007). "Met cognition as a mediator of the relationship between emotion and smoking dependence", Addictive Behaviors, 32 (10), 2129-212.

Spada, M. M., Nikcevic, V. A., Giovanni, B., & Wells, A. (2007). Meta Cognition as a mediator of the relationship between emotion and smoking dependence. Addictive Behaviors, 32, 2120-2139.

Spada, M. M., Zandvoort, M., & Wells, A. (2007). Meta Cognitions in Problem drinkers, Cong Ther Res. 31, 709-716.

Toneatto, T. (1997). Metacogntion and substance use. Addictive Behaviors, 24 (2), 167-174.

Wells, A. (2005). "The Met cognitive Model of GAD: Assessment of Meta-Worry and Relationship with DSM-IV Generalized" Journal Cognitive Therapy and Research, 29 (1), 121-107.

Wells A. (2000). Emotional disorders and met cognition: Innovative cognitive therapy. 1st ed. Chichester Wiley and Sons, 14-54.

Wells A. & Matthews, G. (1996). "Modeling cognition in emotional disorder: The S-REF model". Behav Res Ther, 34 (12-11), 881-888.

Wells, A. (2000). Emotional Disorder and Meta-cognition. Chic ester: Jones Willy & Sons.

Wells, A. (2009). Meta Cognitive Therapy for Anxiety and depression. The Guilford Press.