مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان دختر رشته‌های هنر و ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ‌گروه روان‌شناسی، ‌تهران، ایران

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه روان‌شناسی تربیتی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان کارشناسی رشته‌های هنر و ریاضی انجام شده است. پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر رشته هنر و ریاضی، دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی و مجتمع آموزشی پیامبر اعظم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است که در نیمسال دوم تحصیلی 88-87 به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه‌ی پژوهش شامل 662 نفر از دانشجویان دختر ریاضی و هنر بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. برای سنجش سبک‌های تفکر از پرسشنامه سبک‌های تفکر (TSI؛ استرنبرگ، a1997) و نیز برای اندازه‌گیری هیجان‌طلبی از آزمون هیجان‌طلبی (AISS؛ آرنت، 1994) استفاده شد که هر دو آزمون فوق برای دانشجویان در دانشگاههایشان اجرا گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها، فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون t گروههای مستقل تحلیل شدند و نتایج زیر حاصل گردید: بین سبک‌های تفکر قضاوتگر، فرد سالار، پایور سالار، کلی نگر و جزئی‌نگر، در دانشجویان ریاضی و هنر تفاوتی وجود ندارد و سبک تفکر درون‌نگر در دانشجویان هنر بیشتر از دانشجویان ریاضی است (01/0p<)، سبک تفکر بیرون‌نگر دانشجویان ریاضی بیشتر از دانشجویان هنر است (05/0p<). همچنین سبک‌های تفکر اجرایی و محافظه کار در دانشجویان ریاضی بیشتر از هنر است (01/0p<) و نیز سبک‌های تفکر ناسالار (05/0p<) و قانون‌گذار، جرگه سالار و آزاداندیش در دانشجویان هنر بیشتر از دانشجویان ریاضی است (01/0p<) و همچنین هیجان طلبی دانشجویان هنر بیشتر از دانشجویان ریاضی است (01/0p<).

کلیدواژه‌ها


فارسی

امامی‌پور، سوزان (1381). بررسی تحولی سبکهای تفکر در دانشآموزان و دانشجویان و رابطه آن با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

دلاور، علی (1388). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.

سیف، علی‌اکبر (1389). روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.

عسلی نباتی، محبوبه (1381). مقایسه سبکهای تفکر دانشآموزان دختر در رشتههای ریاضی، تجربی، انسانی، کار و دانش دبیرستانهای شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

کیانی، پ. (1382).  بررسی رابطه بین سبک تفکر دبیران با کارایی آنان در مدارس متوسطه شهر قدس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

گل‌پرور، محسن، پاداش، فریبا (1390). رابطه بین حمایت سرپرست و خلاقیت با توجه به نقش واسطه‌ای انگیزش درونی و احساس انرژی. مجله پژوهش‌های روانشناختی. دوره چهاردهم. شماره اول. 46 – 30.

معنوی‌پور، داوود (1381). بررسی روایی و اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه سبکهای تفکر در دانشجویان. طرح پژوهشی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار.  

نیکو، سوسن (1383). رابطه میان سبک یادگیری (تکانشی - تأملی) و هیجانخواهی در دانشآموزان سال اول دبیرستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی 83-1382. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

 

لاتین

Arnett, J. (1994). Sensation seeking: A new conceptualization and a new scale. Journal of Personality and Individual Differences, 16 (2). 289-296.

Banerjee, S. C., Greene, K., Krcmar, M., Bagdasarov, Z., & Ruginyte, D. (2009). The role of gender and sensation seeking in film choice: Exploring mood and arousal. Journal of Media Psychology .20 (3), 97-105.

Buck, R. (1994). Human Motivation & Emotion. New York: John Wiley & Sons.

Culberston, F. M. (1997). Depression and gender. American Psychologist, 52, 25-31.

Desrichard, O., Martine, P., Dantzer, B., & Paignon, A. (2008). The French version of the Arnett inventory of sensation seeking: Internal & predictive validity. Retrieved 20, 11, 2008, from http:// www. sciencedirect.com/.

Dia, D. Y., & Feldhusen, J. F. (1999). A validation study of the thinking styles inventory: Implications for gifted education. Roper Review, 21 (4), 302-307.

Evans, J. (2001). Adults mathematical thinking and emotions. London: Rutldge.

Fer, S. (2007). What are the thinking styles of Turkish student teachers? Teachers College Record, 6, 1488-1516.

Ford, B., & Ullman, W. (1998). Learning styles research project. Faculty center for teaching & learning. Retrieved August, 18, 2004, from http://buck.edu.

Franken, R. E. (1990). Thinking styles of sensation seekers. Unpublished manuscript, university of Calgary, Canada.

Izard, C. E. (2009). Emotion theory and research: High Light, unanswered questions, and emerging issues .Annual Review of Psychology, 60, 1-25.

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and Adaptation. New york: Oxford University Press.

Perry, A. (1999). Educational orientation and thinking styles: Are there racial differences and or similarities? Psichi Faculty Adviser Research Grant Winners, 32, 98-99.

Shany, N., & Nachimass, R. (2006). The relationship between performance in a virtual course and thinking styles, gender and ICT experience. Retrieved 3, 6, 2008, from http://muse. Tau.ac.ir/

Steinberg , L., Albert, D., Cauffman, E., Banich, M., Graham, S., Woolard, J., (2009). Age differences in sensation seeking and impulsivity as indexed by behavior & self –report. Developmental psychology .44 (6). 1764-1778.

Sternberg, R. J. (1997a).Thinking styles. New York: Cambridge University Press.

Sternberg, R. J. (2003). Thinking styles. New York: Cambridge University Press.

Timmy, E. (2007). Thinking and emotion. Retrieved 12, 2, 2008, from http://www.isnare.com/

Weiner, B. (2000). Interpersonal and intrapersonal theories of motivation from attributional perspective. Educational Psychology Review, 13, 1-14.

Zuckerman, M. (2007). Sensation seeking and risky behavior. Washington, Dc: American psychological Association.

Zuckerman, M., Kolin, E., Price, I., Zoon, I. (2009). Development of a sensation seeking scale. Journal of Consulting Psychology, 28, 422-427.