رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

چکیده

وقایع آسیب‌زا و ناراحت‌کننده هم می‌توانند منجر به واکنش منفی و استرس گردد و هم واکنش مثبت و تعالی پس از آن را برای فرد به همراه داشته باشد، که اصطلاحاً رشد پس از آسیب نامیده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده و دلبستگی به خدا با واکنش مادران دارای کودک کم‌توان جسمی در برابر رویدادهای آسیب‌زا صورت گرفت. با توجه به هدف ذکر شده، پژوهش حاضر از نوع تحقیق همبستگی است. نمونه اولیه این پژوهش شامل 127 مادر دارای فرزند کم‌توان جسمی بود که از این میان 108 مادر که حداقل یک رویداد آسیب‌زا را تجربه کرده بودند انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های ابعاد دلبستگی به خدا (AGI)، حمایت اجتماعی ادراک شده و رشد پس از آسیب (PTG) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که میان دلبستگی ایمن به خدا، دو خرده مؤلفه از حمایت اجتماعی (حمایت خانواده و حمایت اشخاص خاص) و احساس قصور با رشد پس از آسیب رابطه وجود دارد. یافته‌های به دست آمده نشان داد که دلبستگی ایمن به خدا و حمایت اجتماعی عوامل تسهیل‌گر و مفیدی برای رشد پس از آسیب می‌باشند که می‌توانند واکنش افراد را نسبت به رویدادها و حوادث پیرامون پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


فارسی

ضرغام حاجبی، مجید (1388). اثرات انطباقی تروما: یک مرور مفهومی. مجله اندیشه و رفتار، دوره سوم، شماره یازدهم، 7-22.

غباری بناب، باقر و یوسفی، آوازه سادات (1388). رابطه دلبستگی به خدا و توکل در دانشجویان. مجله روانشناسی و تربیت، شماره 39، 121-141.

 

لاتین

Cordova, M. J., & Andrykowski, M. A. (2003). Responses to cancerdiagnosis and treatment: posttraumatic stress andposttraumatic growth. Semin Clin Neuropsychiatr,8, 286–296.

Ghafoori, B., Hierholzer, R, W., Howsepian, B., & Boardman, A. (2008). The Role of Adult Attachment, Parental Bonding, and Spiritual Love in the Adjustment to Military Trauma. Journal of Trauma & Dissociation, 9 (1), 85-106.

Ha, J.- H., Greenberg, J. S., & Seltzer, M. M. (2011). Parenting a Child with a Disability: The Role of Social Support for African American ParentsJournal of Supportive Relationships, 92 (4), 405-411. 

Hall, B. J., Hobfoll, S. E., Palmieri, P. A., Canetti-Nisim, D., Shapira, O., Johnson, R. J., & Galea, S. (2008). The Psychological Impact of Impending Forced Settler Disengagement in Gaza: Trauma and Posttraumatic Growth. Journal of Traumatic Stress, 21 (1), 22–29.

Klaric, M., Franciskovic, T., Klaric, B., Kresic, M., Grkovic, J., Lisica, I. D., Stevanovic, A. (2008). Social Support and PTSD Symptoms in War-traumatized women in bosnia and Herzegovina. Psychiatria Danubina, 20, 466-473.

Kunst, M., Winkel, F. M., & Bogaerts, S. (2010). Prevalence and Predictors of Posttraumatic Stress Disorder among Victims of Violence Applying for State Compensation. Journal of Interpersonal Violence, 25 (5), 527-545.

Levin, J. (2001). God, Love, and Health: Findings from a Clinical Study. Review of Religious Research, 42 (3), 277-293.

McDonald, A., Beck, R., Allison, S., & Norsworthy, L. (2005). Attachment to God and Parents: Testing the Correspondence vs. Compensation Hypotheses, Journal of Psychology and Christianity, 24 (1), 21-28.

Meyerson, D. A., Grant, K. E., Carter, J. S., & Kilmer, R. P. (2011). Posttraumatic growth among children and adolescents: A systematic review. Clinical Psychology Review, 31, 949–964.

Paul, M. S., Berger, R., Berlow, N., Rowner-Ferguson, H., Figlerski, L., Gardner, S., & Malave, A. F. (2010). Posttraumatic growth and social support in individuals with infertility. Journal of Human Reproduction, 25 (1), 133–141.

Poston, D. J., & Turnbull, A. P. (2004). Role of Spirituality and Religion in Family Quality of Life for Families of Children with Disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 39 (2), 95-108.

Rippentrop, A. E., Altmaier, E. M., Chen, J. J., Found, E. M., & Keffala, V. J. (2005). The relationship between religion/ spirituality and physical health, mental health, and pain in a chronic pain population. Pain,116, 311-321.

Shaw, S., Joseph, S., & Alexlinley, P. (2005). Religion, spirituality, and posttraumatic growth: a systematic review. Mental Health, Religion & Culture, 8 (1), 2005, 1-11.

Tedeschi, R. G., & Calhoum, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the Positive Legacy of Trauma. Journal of Traumatic Stress, 9 (3), 455-471.

Thune´-Boyle, I. C., Stygall, J. A., Keshtgar, M. R., & Newman, S. P. (2006). Do religious/spiritual coping strategies affect illness adjustment in patients with cancer? A systematic review of the literature. Social Science & Medicine, 63, 151–164.

Vishnevsky, T., Cann, A., Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., & Demakis, G. J. (2010). Gender Differences in Self-Reported Posttraumatic Growth: A Meta-Analysis. Psychology of Women Quarterly, 34, 110-120. 

Zoellner, T., & Maercker, A. (2006). Posttraumatic growth in clinical psychology: a critical review and introduction of a two component model. ClinPsychol Review, 26 (5), 626-653.