فراتحلیل اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین (ایران: 17-2010)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین بود. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است، از این­رو با استفاده از پایگاه­های داخلی نسبت به یافتن و جمع­آوری تمام گزارش­های پژوهشی اقدام شد. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 18 مطالعه انجام شده از 2010 تا 2017 در سراسر ایران بود. داده­های حاصل، با روش اندازه اثر تفاوت میانگین استاندارد شده یا d کوهن برای مدل اثرهای ثابت مورد فراتحلیل قرار گرفتند. کلیه تحلیل­های آماری با استفاده از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA-2) انجام شد. یافته­ها نشان دادند که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات مورد بررسی برای مدل اثرات ثابت 555/1 و برای اثرات تصادفی 925/1 است که هر دو در سطح 001/0>p معنی‌دار بودند. با توجه به اینکه اندازه‌های اثر ناهمگون بودند، نسبت به جست و جوی متغیرهای تعدیل کننده اقدام شد. نتایج نشان دادند بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به طرح پژوهش، جنسیت شرکت‌کنندگان، نوع آموزش، تعداد جلسات آموزش و شرایط زوجین، تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0>p).
 

کلیدواژه‌ها


Abbasi, A., Jalilpour, N., Kamkar, A., Zadehbaghri, GH, & Mohamed F. (2011). The effects of life skills training on marital satisfaction of married women: A case study in Dogonbadan, Iran. Armaghane danesh, Yasuj University of Medical Sciences Journal (YUMSJ), 16 (6), 587-94. [Persian]

Abedi, A., Mosayebi, E., & Orezi, H. R. (2013). Meta-analysis of effectiveness of psychological groups intervention on rate of marital satisfaction (Iran- 1383-1389). Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 3 (2), 233-59.[Persian]

Ahmadzadeh, M., Faramarzi, S., Shamsi, A. H., & Samadi, M. (2012). A meta-analysis of relationship between attachment styles and marital satisfaction. Journal of Clinical Psychology Thinking & Behavior, 7 (25), 38-47. [Persian]

American Psychological Association (2009). Publication Manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psycho-logical Association.

Azizi, A., Esmaeli, R., Dehghan-Manshadi S. M., & Esmaeli, S. (2016). The effectiveness of life skills training on marital satisfaction in divorce applicant couples. Iran Journal of Nursing, 29 (99), 22-33. [Persian]

Botvin, G. J. (1989). Life skills training: Promoting health and personal development: Teacher's manual. Cornell University Medical College Press.

Bova, C., Burwick, N. T., & Quinones, M. (2008). Improving women's adjustment to HIV infection: Results of the positive life skills workshop project, Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 19 (1), 58-65.

Burrell, N., Allen, M., Gayle, B. M., & Preiss, R. W. (2014). Managing interpersonal conflict, advances through meta-analysis. Rout Ledge Press.

Chehreh, H., Ozgoli, G., & Abolmaali, Kh. (2018). The relationship between personality traits and marital satisfaction based on five factors model of personality: A systematic review. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Science, 22 (3), 121-32.[Persian]

Dehghan, F., Piri-Kamrani, M., Goli, R., & Rahmani, H.(2017).The impact of life skills training on marital satisfaction, marital dissatisfaction and mental health of veteran’s wife. Journal of Women and Society, 7 (28), 1-12.[Persian]

Fakhr, Z., & Kakavand, A. R. (2015). The effect of communication skills training on marital satisfaction of couples. International Conference on Modern Approaches to the Humanities. Retrieved from: https://www. civilica.com/Paper-PSCONF04-PSCONF04_146.html. [Persian]

Faramarzi, S., Izadi, R., & Nazeri-Ghomi, N. (2014).The effectiveness of life skills training on increasing marital satisfaction. Applied Psychological Research Quarterly, 4 (4), 1-14.[Persian]

Ghorbanizadeh, V., & Hassan-Nangir, S. T. (2013). Application manual for meta-analysis with CMA2 software. Tehran: Jameeshenasan Publication. [Persian]

Hajhosseini, M., Zandi S., & Saninejad, S. (2017). Efficacy of PAIRS group psycho-education on marital satisfaction of pregnant women. Journal of Rooyesh-e-Ravanshenasi, 6 (2), 221-38. [Persian]

Hedges, M., Higgins, L., & Rothstein, H. (2004). Comprehensive Meta-Analysis Manual, v2. Retrieved from: https://www.Meta-analysis.com/downloads/Meta-Analysis-Manual.pdf

Hooman, H. A., Ganji, K., & Omidifar, A. (2013). The meta-analysis of the effectiveness of life skills training on mental health. Journal of Developmental Psychology: Iranian Psychologist, 10 (37), 39-50. [Persian]

Kamaly, A., Dehghani, S., & Ghasemi, H. (2014). Meta-analysis of effectiveness of psychological interventions – counseling on enhancing marital satisfaction (Iran: 2002_2012). Journal of Culture Counseling, 5 (19), 70-86. [Persian]

Kaveh-Farsani, Z., Ahmadi, S. A., & Fatehizadeh, M. S. (2012). The effect of life skills training on marital satisfaction and adjustment of married women in rural areas of Farsan. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2 (3), 373-87. [Persian]

Khosrojerdi, A., & Namni, E. (2016). The effectiveness of life skills on marital satisfaction and the quality of life of married women. The 4th National Consultation and Mental Health Conference. Retrieved from:  https://www.civilica.com/Paper-MAHCONF01-MAHCONF01_173.html. [Persian]

Mardani-Hamoleh, M., & Rozitalab, M. (2010). The effect of life skills training on marital satisfaction of hospital female personnel. Journal of Dena, 4 (2), 1-11. [Persian]

Mohammad Zadeh, M., Azimi, M. R., & Purmohammadiyan, S. (2016). The effect of life skills training on marital satisfaction. The 4th Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Dangers of Iran. Retrieved from: https://www.civilica.com/PaperMHWIAUQ04 MHWIAUQ04_442.html. [Persian]

Nejati, H. (2007). Marital Psychology. Tehran: Bikaran Publication. [Persian]

Orayzi, H. R., Abedi, A., & Amini, M. (2016). A meta-analysis of extroversion and marital satisfaction. Journal of Fundamentals of mental Health, 18 (6), 305-12. [Persian]

Parvin, N., Fatemi, A., Aminian, F., & Rafiee-Vardanjani, L. (2014). Effectiveness of life training skills on marital satisfaction of female nurses in Hajar Hospital in Shahrekord city- a clinical trial. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3 (1), 37-46. [Persian]

Pourheydari, S., Bagherian, F., Doustkam, M., & Bahadorkhan, J. (2013). The effects of life skills training on marital and sexual satisfaction of young couples. Knowledge & Research in Applied Psychology, 14 (1), 14-22.[Persian]

Saadat, L., & Zeinali, A. (2016). The effect of family life education on marital satisfactions among Behzisty employees. The Journal of Urmia University of Medical Sciences, 27 (9), 744-59. [Persian]

Sajjadi, S., Ghaderisani, R., Farhoodian, A., Mohaghegh, H., Reza-Soltani, P. & Azadchehr, M. (2015). Effectiveness of life skills training on marital satisfaction among young couples. Journal of Social Welfare; 15 (56), 133-49. [Persian]

Shariat, A., Ghamarani, A., Abedi, A., & Sharif, T. (2016). Meta-analysis of the effectiveness of couple therapy on increasing marriage satisfaction (Iran 2006-2012). Journal of Woman and Family Studies, 3 (1), 93-109. [Persian]

Shirpoor, A. H., & Ebrahimi-Moghadam, H. (2017). The effectiveness of life skill training on marital satisfaction and life expectancy of people with AIDS. Journal of Psychology New Ideas, 1 (1), 21-28. [Persian]

Taheri, N., Aghamohammadian-Sherbaf, H. R., & Asghari-Ebrahimabad, M. J. (2017). The effectiveness of an intimate relationship skills training (PAIRS) on increasing marital adjustment and satisfaction in women with cancer. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 15 (4), 301-12. [Persian]

Umberson, D., Williams, K., Powers, D. A., Liu, H., & Needham, B. (2006). You make me sick: Marital quality and health over the life course. Journal of Health and Social Behavior, 47, 1–16.

World Health Organization (1993). Life Skills Training Program. (Translated: R. Noori; P. MohammadKhani).Tehran: Welfare Organization Press. [Persian]

Yoosefi, N. (2016). Effectiveness of life skills training in marital satisfaction and couple's hopefulness. Family Psychology Journal, 3 (1), 59-70. [Persian]

Zarnaghash, M., & Shahni, R. (2013). The influence of family therapy on marital conflicts. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 84, 1838-1844.