بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر شوش از شایستگی اجتماعی انجام شده است. این مطالعه از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. روش: برای گزینش مشارکت‌کنندگان دارای اطلاعات غنی در پژوهش حاضر، از تشخیص پژوهشگر و اعلام آمادگی دانش‌آموزان و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبۀ نیمه ساختمند استفاده شد و مصاحبه‌ها تا مرحلۀ وقوع اشباع ادامه یافت، به همین رو حجم نمونۀ نهایی را 20 مشارکت‌کننده تشکیل داد. سپس داده‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش ون منن برای کشف معنای تجربیات دانش‌آموزان از شایستگی اجتماعی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این مطالعه شامل 2 مضمون اصلی و 13 مضمون فرعی است. مضمون اصلی اول خودآگاهی اجتماعی اشت که شامل 5 مضمون فرعی مثل هم‌دلی، توسعه دیگران، خدمت-محوری، توانایی نفوذ و آگاهی سیاسی می‌شود و مضمون اصلی دوم مهارت اجتماعی است که شامل 8 مضمون فرعی مثل ارتباطات، توسعه پیوند‌ها، رهبری، همکاری، قابلیت‌های گروهی، ایجاد تعهد، مدیریت تعارض و تحول‌گرایی است. با توجه به یافته‌های این مطالعه به نظر می‌رسد که بهترین راه افزایش شایستگی اجتماعی ایجاد درک صحیح از شایستگی‌ها توسط والدین، اولیاء، مدرسه و مسئولین جامعه است. شایستگی‌های اجتماعی معیارهای مناسبی برای عملکرد افراد هستند که افراد را قادر می‌سازند وظایفی را که برعهده دارند با موفقیت انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


References

Abedi Firoozjayi, R. (2011). Comparison of self-concept and perceptual perception of pre-university students in different educational fields of Babol. M.A. Dissertation, Al-Zahra University, Tehran, Iran. [Persian]

Abolqasemi, A., Jamalooi, H. R., Narimani, M., & Zahed, A. (2011). Comparison of social competence and its components in students with learning disabilities and students with low, moderate and high academic achievement. Quarterly Journal of Learning Disabilities, 1(3), 71-55. [Persian]

Ahadi, H., & Mohseni, N. (2005). Growth Psychology: Fundamental Concepts in Teen Psychology. Tehran: Pardis Publishing. [Persian]

Bahramian, SH. (2013). Comparison of social compatibility, emotional intelligence and social competence of elementary students with and without learning disabilities in Ahvaz city. Master's Degree in Educational Psychology. Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz. [Persian]

Baniasadi, H., & Bagheri M. (2011). Non-verbal communication and social competence. Journal of Thought and Behavior, 5(20), 24-36. [Persian]

Deci, E., & Ryan, R. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits: Human needs and the self– determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227‐268.

Felner R. D., & Lease, A. M., & Philips, R. C. (1990). Social competence and the language of adequay as a subject matter for psychology: A Quadripartite Trievel Frmework. In T. P. Gullotta, G. R. Adams, & R. Montemayor (Eds), The deveolopment of social competence (254-264). Beverly Hills, CA: Sage.

Ghadampour, E., & Sarmad, Z. (2003). The role of motivational beliefs in teaching and teaching achievement in students. Journal of Psychology, 7 (2), 126-112. [Persian]

Kazemi, R., Momeni, S., & Kiyamarati, A. (2011). Effectiveness of life skills training on social competence of students with mental disorders. Quarterly Journal of Learning Disabilities, 1(1), 108-94. [Persian]

Kochmanski, A. J. (2010). Learning disabilities and communication deficit compensating for social incompetence. Journal of LD and Social Competence, 5, 1-15.

McLagan, P. A. (1989). Models for HRD practice: The models. Washington, DC: American Society for Training and Development.

Ladd, G. W. (1999). Peer relationships and social competence during early and middle childhood. Annual Review Psychology, 50, 333-359.

Mosavi, A., Valavi, P., & Hashemi, S. J. (2016). Study the experience of elementary school teachers from the duties of the teacher as the philosopher-teacher. Journal of Educational Sciences, 23(2), 56-35. [Persian]

Ninot, G., & Maiano, C. (2007). Long-term effects of athletics meet on the perceived competence of individuals with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 28, 176-186.

Nowicki, E. A. (2003). A Meta-analysis of the social competence of children with learning disabilities compared to classmates of low and average to high achievement. Learning Disability Quarterly, 26(3), 171-188.

Oberle, E., Schonert-Reichl, K. A., Hertzman, C., & Zumbo B. (2014). Social-emotional competencies make the grade: Predicting academic success in early adolescence. Journal of Applied Developmental Psychology, 35(3),138-147.

Redfield, J. L. (2008). The influence of an educational coaching model on children’s perceived competence and self-esteem. Doctoral Dissertation. Capella University, Minneapolis, Minnesota.

Semrud-Clikeman, M. (2007). Social competence in children. New York: Springer US.

Spayde, K. M. (2005). Social competence and academin achievement in at-risk elementary school students, outcomes from an after-school program. (Master's Dissertation Educational Psychology). Miami University, Oxford, Ohio.

Stipek, D. J., Feiler, R., Daniels, D., & Milburn, S. (1995). Effects of different instructional approaches on young children is achievement and motivation. Child Development, 66(1), 209-223.

Streubert, H., & Carpenter, D. (1999). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic perspective (2nd ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

Vallerand, R. J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Advances in Experimental Social Psychology, 29, 271-360.

Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Albany: State University of New York Press.

Welsh, M., Parke, R. D, Widaman, K., & O'Neil, R. (2001). Linkages between children's social and academic competence: Alongitudinal analysis. Journal of School Psychology, 39(6), 463-482.

Wigfield, A., & Karpathian, M. (1991). Who am I and what can I do? Children's self-concepts and motivation in achievement situations. Educational Psychologist, 26(3-4), 233-261.

Veiskaramy, H., Ghadampoor, E., & Mottaghinia, M. R. )2016(. Structural equation modeling of the relationship between school climate and collective efficacy with personal efficacy of teachers of primary schools. Journal of Psychological Achievements, 23 (1), 95-114. [Persian]