ارزیابی برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس متوسطه اهواز براساس الگوی ارزیابی سیپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی برنامه ی آموزش مهارت های زندگی در دبیرستان های استان خوزستان با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ(CIPP) اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل سه زیرجامعه ( دانش آموزان، مشاوران و مدیران)، بود که با استفاده از روش های سرشماری و نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. بدین منظور، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشان گرهای مورد نیاز در ارزیابی طرح آموزش مهارت های زندگی بر اساس الگوی سیپ (زمینه، درون داد، فرایند و برون داد)، با بکارگیری عوامل، نشان گرها و مشخص نمودن معیارهای قضاوت، تعیین شد. سپس با استفاده از عوامل و نشان گرهای تدوین شده، ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه های مربوط به دانش آموزان، مدرسان و مدیران و کارشناسان، تهیه و روایی(روایی صوری و محتوا) و اعتبار(آلفای کرونباخ)، آنان محاسبه گردید. تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که از بین تعداد 23عامل مورد بررسی، تعداد 21عامل در سطح «مطلوب» و تعداد 2 عامل دیگر در سطح «نسبتا مطلوب» ارزیابی گردیده و ارزیابی کلی طرح نیز در سطح «مطلوب» برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


Aghajani, M. (2002). The effect of life skills training on mental health and adolescent control source. M.A. Thesis, Ministry of Education, Qom. [Persian]

Alimohammadi, T., Mehralizadeh, M., & Shahi, S. (2012). A study of evaluation of girls’ secondary schools of Ahwaz City based on the use of CIPP model. Journal Educational Sciences, 19(2), 176-188. [Persian]

Amiri Baramkoohi, A. (2009). Training life skills for desreasing depression. Journal of Developmental Psychology, 5(20), 297-306. [Persian]

Anis Kiewicz, R., & Wysong, E. (1990). Evaluating DARE: Drug education and the multiple meanings of success. Policy studies Review, 9(4), 727-747.

Asadi, P., Kamkari, K., Saatchi, M., Mohammadiqouli, S. M., Ma'asheri, A., & Asgarian, M. (2010). Psychological tests. Tehran: Virayesh Publication. [Persian]

Bazargan, A. (2009). Educational evaluation. Tehran: Samt Publication. [Persian]

Bova, C., Burwick, N. T., & Quinones, M. (2008). Improving women's adjustment to HIV infection: Results of the positive life skills workshop project. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 19(1), 58-65.

Breton, J. J. (1999). Complementary development of prevention and mental health promotion programs for Canadian children based on contemporary scientific paradigms. Canadian Journal of Psychiatry, 44(3), 227-234.

Calhoun, G. B., Glaser, B. A., & Bartolomucci, C. L. (2001). The juvenile counseling and assessment model and program: A conceptualization and intervention for juvenile delinquency. Journal of Counseling & Development, 79(2), 131-141.

Darden. C. A., & Ginter, E. J. (1996). Life skills development scale adolescence form. Journal of Mental Health Counseling, 18(2), 22-142

Gall, M. D., Borg, W., & Gau, J. P. (2005). Educational research: An introduction (1 vol. 5 ed.). Translation by M. Shahniyalagh, M. Jafar Paksresht, Z. Khosravi, A. Kayamanesh, A. R. Nasr, …, M. Abolghasemi. Tehran: Samt Publication. [Persian]

Ghaleh Asadi, M., & MahmoodNiya, A. R. (2007). The effects of teaching life skills on the health of clients. Applied Psychology, 1(3), 72-80.

Ghasemi Zargar, F. (2006). Content analysis of high school textbooks based on the components of life skills. M.A. Thesis, Al-Zahra University, Tehran. [Persian]

Ginter, E. J. (1999). Contribution to the developmentally based life skills approach. Journal of Mental Health Counseling, 21(3), 191-203.

Gonzales. R. (1990). Ministering intelligence: A venezuelan experience in the promotion of cognitive abilities. International Journal of mental Health, 18(3), 5-18.

Hajamini, Z., Ajalli, A., Fathi- Ashtiani, A., Ebadi, A., Dibaei, M., & Delkhosh, M. (2008). The effect of life skills training on emotional reactions in adolescents. Journal of Behavioral Sciences, 2(3), 263-270. [Persian]

Hamburg, B. A. (1990). Life skills training: Prevention interventions for young adolescents. Washington, DC: Carnegie Council on Adolescent Development.

Kazemi, M., & Hamrahi, M. (2009). Pathology of in-service training courses based on the sip model (Case study: Fars province). Management Research, 2(4), 113-130. [Persian]

Kolubandi, A. (1995). Seven criteria for evaluating the effectiveness of the organization. Tadbir,  56, 19-21. [Persian]

Mohammadi Arya, A., Seyf Naraqi, M., Delavar, A., & Sa’dipour, E. (2012). Effect of cognitive and cognitive–meta cognitive education strategies on problem solving ability and adaptive behavior of mentally retarded students. Psychology of Exceptional Individuals, 2(8), 99-116. [Persian]

Niazazari, K., Enayati, T., Behnamfar, R., & Kahroodi, Z. (2014). Relationship between professional ethics and job commitment. Iran Journal of Nursing, 27(87), 34-42. [Persian]

Rahimi, A. S., & Soleymaninia, L. (2008). Efficacy of life skills education on social participation among children. Social Welfare, 8(30-31), 313-336. [Persian]

Sif, A. A. (1996). Methods of educational measurement and evaluation. Teran: Dorn Publication. [Persian]

Taremian, F., & Mehryar, A. H. (2009).  Effectiveness of_Life Skills Training Program_ in Prevention of Drug use among Secondary School Students. Journal of Zanjan University of Medical Sciences, 16(65), 77-88. [Persian]

Tazakori, Z., Mehri, S., Mobaraki, N., Dadashi, L., Ahmadi, Y., Shokri, F., & Hamrang, L. (2015). Factors affecting on quality of clinical education from perspectives of operating room students. Journal of Health and Care, 17(2), 128-136.

Wichroski, M. A., Zunz, S. J., & Forshay, E. (2000). Facilitating self-Esteem and social supports in a family life skills program. Journal of Woman Social Work, 15(2), 277-293.

World Health Organization. (1998). Life Skills Training Program. Translation by R. Nouri Qasem Abadi & P. Mohammad Khani. Tehran: Mental Health Unit and Substance Abuse Prevention (WHO). [Persian]