بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضرابی، محمد تقی [1] دانشجوی کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز
  • ضرغامی، مهدی [1] استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه روان‌شناسی ورزشی (نویسنده مسئول)

ط

  • طالبیان، لیدا [1] کارشناس‌ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)
  • طالبیان شریف، جعفر [1] عضو هیأت علمی گروه روان شناسی/ دانشگاه فردوسی مشهد
  • طالب پور، اکبر [1] دانشجوی دوره دکتری رشته روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)
  • طاهری، سارا [1] گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • طیبی، هاجر [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
  • طهماسیان، کارینه [1] استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

ظ

  • ظفری، صغرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)
  • ظهیری، آزیتا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

و

ه

ی