دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-264 
1. بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان

صفحه 1-18

احمد صادقی؛ ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ سید احمد احمدی؛ حسین مولوی


10. تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی

صفحه 199-226

سلطانعلی بشکار؛ منصور سودانی؛ منیجه شهنی ییلاق