دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-260 
5. بررسی ساختار عاملی پرسشنامه‌ی طرحواره‌ی یانگ (نسخه‌ی سوم فرم کوتاه) در شهر تهران

صفحه 93-118

مهناز غیاثی؛ حسین مولوی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ مژگان صلواتی


6. هنجاریابی آزمون هوش دومینو 48 بر روی دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های اهواز

صفحه 119-132

مسعود سلیمی؛ هادی بهرامی؛ زنده یاد محمد کاظم سلیمی زاده