دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-232 
2. بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش

صفحه 17-38

10.22055/psy.2019.25252.2033

حسین زارع؛ فاطمه امینی؛ علیرضا آقایوسفی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ اردوان جلالی