مجله دست آوردهای روان شناختی (PSY) - واژه نامه اختصاصی