دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثر ایدئولوژی برابری جنسیتی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف (عدالت)

لیلا جعفری نژاد؛ رضا خجسته مهر؛ غلامرضا رجبی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 159-176

چکیده
  مطالعات نشان می‌دهد که ایدئولوژی برابری جنسیتی می‌تواند تأثیر مهمی بر کیفیت زناشویی افراد داشته باشد. این تأثیر می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و در تعامل با سایر متغیرها از جمله ادراک انصاف باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ایدئوژی برابری جنسیتی از طریق ادراک انصاف بر هماهنگی و ناهماهنگی رابطه‌ی ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس رجحان‌های زود/دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران

غلامرضا رجبی

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 63-80

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی اندازه‌گیری ویژگی‌های روانسنجی (پایایی و روایی سازه) مقیاس رجحان‌های زود/ دیر خوابیدن در بین کارکنان دانشگاه شهید چمران بود.در این پژوهش 200 نفر از کارکنان اداری دیپلم به بالا دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند و به مقیاس رجحان‌های زود/ دیر خوابیدن و پرسشنامه سنخ شخصیتی بامدادی-شامگاهی ...  بیشتر

تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی زوجین

رضا خجسته مهر؛ معصومه موحدی؛ غلامرضا رجبی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 53-68

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش صمیمیت بر افزایش صمیمیت ارتباطی در زوجین کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی زوجین کارکنان شرکت نفت اهواز می‌باشد که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داده‌اند و از بین آنها 36 زوج به صورت تصادفی ساده از بین جامعه‌ی داوطلب انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز

غلامرضا رجبی؛ منیجه شهنی‌ییلاق؛ حسین‌ شکرکن؛ جمال‌ حقیقی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1384، ، صفحه 101-136

https://doi.org/10.22055/psy.2005.16357

چکیده
  هدف‌ این‌ تحقیق‌ بررسی‌ رابطه‌ علی‌ جنسیت‌، عملکرد قبلی‌ ریاضی‌، منابع‌ خودکارآمدی‌ ادراک‌ شده‌ ریاضی‌، هدف‌گذاری‌، باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ و سبکهای‌ اسنادی‌ با عملکرد بعدی‌ ریاضی‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ دبیرستانهای‌ شهر اهواز بود. 390 دانش‌آموز (192 پسر و 198 دختر) کلاسهای‌ دوم‌ دبیرستان‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- ...  بیشتر

اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

غلامرضا رجبی؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ حسین شکرکن

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16366

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ تحقیق‌ حاضر اعتباریابی‌ و مقایسه‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ در دانشجویان‌ پسر و دختر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز بود. برای‌ این‌ منظور به‌ تدوین‌ و اعتباریابی‌ مقیاس‌ راهنمای‌ انتظارات‌ خودکارآمدی‌ شغلی‌ برای‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ نیز پرداخته‌ شد. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ درباره‌ پایایی‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ پسران‌ و دختران‌ دانش‌آموز سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ شهر اهواز و بررسی‌ رابطه‌ متغیرهای‌ جنسیت‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ تحصیلی‌ با آن‌

منیجه‌ شهنی‌ییلاق؛ غلامرضا رجبی؛ حسین‌ شکرکن؛ جمال‌ حقیقی

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17667

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ این‌ تحقیق‌ مقایسه‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌ ریاضی‌ دانش‌آموزان‌ پسر و دختر سال‌ دوم‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ ریاضی‌- فیزیک‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ دبیرستانهای‌ اهواز و بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ جنسیت‌، رشته‌ تحصیلی‌، نمره‌ قبلی‌ ریاضی‌ و هدف‌گذاری‌ با آن‌ بود. شرکت‌ کنندگان‌ در این‌ ...  بیشتر

هنجاریابی‌ آزمون‌ نقاشی‌ مقیاس‌ زنان‌ آدمک‌ گودیناف‌-هریس‌ بر روی‌ کودکان‌ 6 تا 11 ساله‌ بوشهر

غلامرضا رجبی؛ بهمن‌ نجاریان؛ یوسفعلی‌ عطاری

دوره 6، شماره 1 ، تیر 1378، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16441

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ این‌ پژوهش‌ هنجاریابی‌ آزمون‌ نقاشی‌ مقیاس‌ زنان‌ آدمک‌ گودیناف‌- هریس‌ به‌ عنوان‌ یک‌ آزمون‌ تحولی‌ در مدارس‌ ابتدایی‌ بوشهر بود. در این‌ پژوهش‌ 260 آزمودنی‌ دختر در شش‌ گروه‌ 6، 7، 8، 9، 10 و 11 ساله‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. اجراء و نمره‌گذاری‌ این‌ آزمون‌ بر طبق‌ روش‌ نمره‌گذاری‌ ...  بیشتر

مقایسه دانش‌آموزان‌ دختر و پسر گروههای‌ سنّی‌ 5/7 و 5/10 ساله‌ دبستانهای‌ زاهدان‌ از لحاظ‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌

غلامرضا رجبی؛ جمال‌ حقیقی؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1377، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/psy.1998.16426

چکیده
  ساله‌ و 60 دانش‌آموز دختر و پسر 5/10 ساله‌ که‌ پژوهش‌ حاضر برای‌ پاسخگویی‌ به‌ چند پرسش‌ در زمینه‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ بر روی‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر دبستانهای‌ شهرستان‌ زاهدان‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمده‌ است‌. پرسشهای‌ تحقیق‌ عبارتند از (1) آیا توانایی‌ نگهداری‌ ذهنی‌ عدد، توده‌، طول‌ و حجم‌ همراه‌ ...  بیشتر

بررسی رابطه سن و جنسیت با مفهوم نگهداری ذهنی در دانش آموزان 6/5 ، 8/5 و 10/5 ساله

جمال حقیقی؛ غلامرضا رجبی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1373، ، صفحه 3-22

https://doi.org/10.22055/psy.1994.16517

چکیده
  برای بررسی رابطه سن و جنسیت با مفاهیم نگهداری ذهنی عدد، توده و حجم، چند فرضیه تدوین گردید. فرضیه های اصلی تحقیق عبارت از این بودند که (۱) همراه با بالا رفتن سن، بر توانایی نگهداری ذهنی افزوده می‌شود. (۲) از لحاظ فرآیند رشد، در کودکان ابتدا نگهداری ذهنی عدد آشکار می شود و پس از آن به ترتیب نگهداری های ذهنی توده و حجم. و (۳) بین عملکرد پسران ...  بیشتر