دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

عبدالوهاب سیمین؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 27، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 193-210

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32138.2473

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری 350 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بودند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌های راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه، شخصیت پویا، جهت‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان.

حسین واعظ؛ یدالله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ تقی دوست قرین؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 89-112

https://doi.org/10.22055/psy.2019.27330.2191

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی شهر اهواز بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نخست به‌طور تصادفی از 4 ناحیه، 2 ناحیه انتخاب گردید؛ سپس از مدارس هر ناحیه 4 مدرسه (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) و از هر مدرسه یک کلاس ...  بیشتر

ببررسی اثر منفی تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روان‌شناختی و تعهد عاطفی کارکنان: نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی

سامان حدادی احمدسرائی؛ عبدالزهرا نعامی؛ امین حسینی مقدم

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 151-162

https://doi.org/10.22055/psy.2018.26345.2118

چکیده
  با توجه به اهمیت مدیریت احساسات و هیجان‌ها در محیط کاری، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر تحمیل عواطف ناهمخوان بر سلامت روانشناختی و تعهد عاطفی کارکنان با نقش تعدیل‌کنندگی هوش هیجانی و سرمایه‌ی روان‌شناختی انجام گرفت. در این پژوهش پیمایشی، 121 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن اهواز شرکت نمودند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از روش تصادفی ...  بیشتر

بررسی برخی پیشایندها و پیامدهای شیفتگی به شغل در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

مهدی بریاجی؛ عبدالزهرا نعامی؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 137-154

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12361

چکیده
  هدف ازاین پژوهش تعیین نقش رهبری تحولی و منابع شغلی در پیش‌بینی شیفتگی به شغل و نیزتعیین رابطه شیفتگی به شغل با بهزیستی روانشناختی وخلاقیت سازمانی بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 221 نفر بودندکه از میان کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های شیفتگی شغلی (باکر، ...  بیشتر

بررسی اثر درمان شناختی-رفتاری گروهی کودک و مادر- کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز

کرامت کرامتی؛ ید اله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ ایران داودی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 153-170

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12313

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر درمان شناختی - رفتاری گروهی کودک و مادر - کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت‌نفس و جرات ورزی دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم شهر اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه‌های پنجم و ششم مدارس شهر اهواز در سال تحصیلی 1393-1392 بود. از بین 525 دانش‌آموزا که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خشنودی خانوادگی

فضل الله شناور؛ کیومرث بشلیده؛ سیداسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11190

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری تعارض کار- خانواده در رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با خشنودی شغلی و خانوادگی انجام گرفت. نمونه‌ی پژوهش شامل 203 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان کارکنان یک کارخانه صنعتی در اهواز در سال 1393 انتخاب شدند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است، شرکت‌کنندگان مقیاس استرس شغلی، ...  بیشتر

طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری)

علی افشاری؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی؛ سیداسماعیل هاشمی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 45-64

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی وسازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری) انجام شده است. جهت انجام پژوهش حاضر نمونه‌ی به حجم 300 نفر از کارکنان که به روش تمونه‌گیری طبقه‌ای ساده انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل پرسشنامه ...  بیشتر

رابطه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون-اهواز

فاطمه اذرنوش؛ سید اسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 181-204

https://doi.org/10.22055/psy.2014.15585

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی بود. روش: جامعۀ آماری همۀ کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون- اهواز بودند، که از بین آن‌ها 216 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌های توانمندسازی روان‌شناختی (اسپریتزر، 1995)، ...  بیشتر

بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز کارون

الهام بهزادی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 256-233

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون بود. نمونه مورد مطالعه شامل 227 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است، ...  بیشتر

تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی، در دانشجویان دانشکده نفت اهواز

سید علی مرعشی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ یداله زرگر؛ باقر غباری بناب

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 63-80

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی، و هوش معنوی پرداخته است. جامعه آماری شامل دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده نفت اهواز در سال تحصیلی90-89 بود. از میان این دانشجویان 112 نفر به طور تصادفی انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو بخش مساوی آزمایش و گواه گمارده شدند. از این تعداد 94 نفر تا آخر ...  بیشتر

بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند

عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ اسدالله فرهادزاده

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 133-152

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی میان موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارگران پالایشگاه بیدبلند می‌باشد. تعداد 251 نفر از کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های موانع سازمانی براون و میچل (1978) و رفتارهای نابارور شغلی(رابینسون و بنت، 2000) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش رگرسیون ...  بیشتر

بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ عدالت‌ سازمانی‌ با خشنودی‌ شغلی‌ در کارکنان‌ یک‌ شرکت‌ صنعتی‌

عبدالزهرا نعامی؛ حسین‌ شکرکن

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/psy.2020.16364

چکیده
  در پژوهش‌ حاضر روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ عدالت‌ سازمانی‌ با خشنودی‌ شغلی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. در عدالت‌ سازمانی‌ مطرح‌ می‌شود که‌ باید به‌ چه‌ شیوه‌ هایی‌ با کارکنان‌ رفتار شود تا احساس‌ کنند به‌ صورت‌ عادلانه‌ با آنها رفتار شده‌ است‌. عدالت‌ سازمانی‌ شامل‌ سه‌ حیطه‌ عدالت‌ توزیعی‌، عدالت‌ رویه‌ای‌ و عدالت‌ ...  بیشتر

بررسی‌ تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز

عبدالزهرا نعامی؛ حسین شکرکن

دوره 4، شماره 1 ، تیر 1376، ، صفحه 64-81

https://doi.org/10.22055/psy.1997.16391

چکیده
  تحقیق‌ حاضر تأثیر تهدید به‌ تنبیه‌ خفیف‌ را در مقایسه‌ با تهدید به‌ تنبیه‌ شدید در ایجاد نگرش‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ تقلب‌ و اقدام‌ به‌ آن‌ در درس‌ ریاضی‌ یک‌ نمونه‌ 288 نفری‌ از دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ باوضعیتهای‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ مرفه‌، نیمه‌مرفه‌ و غیرمرفه‌ در شهر اهواز مورد بررسی‌ قرار داده‌ است‌. ...  بیشتر