مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطۀ بین ذهن‌آگاهی با فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی با واسطه‌گری استرس شغلی

حسام سلیمانی؛ نسرین ارشدی؛ کیومرث بشلیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43128.2972

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی برازش یک مدل مفهومی از رابطه میان ذهن‌آگاهی با فرسودگی شغلی و بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری استرس شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری مس درآلو استان کرمان انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری مس درآلو است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در نهایت 210 پرسشنامه ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی

بلقیس بیت‌مشعل؛ نسرین ارشدی؛ علیرضا حیدری؛ پرویز عسکری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22055/psy.2021.32786.2501

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی (سلامت عمومی، رضایت از زندگی، انگیزش شغلی، قصد ترک شغل و عملکرد شغلی) بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 225 نفر از کارکنان شرکت نفت و گاز کارون بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلچ (1982)، ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

عبدالوهاب سیمین؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی؛ سید اسماعیل هاشمی

دوره 27، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 193-210

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32138.2473

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . جامعه آماری 350 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بودند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌های راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه، شخصیت پویا، جهت‌گیری ...  بیشتر

طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری)

علی افشاری؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی؛ سیداسماعیل هاشمی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 45-64

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی وسازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری) انجام شده است. جهت انجام پژوهش حاضر نمونه‌ی به حجم 300 نفر از کارکنان که به روش تمونه‌گیری طبقه‌ای ساده انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل پرسشنامه ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون

آزیتا ظهیری؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 105-124

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشآیندها (صفات شخصیتی وجدانی بودن، توافق‌پذیری و روان‌رنجور خویی و زمینه‌ی اخلاقی) و پیامدهای (حمایت سازمانی ادراک‌ شده، تعهد عاطفی و رفتارهای مدنی سازمانی) رهبری اخلاقی بود. نمونه این پژوهش شامل 213 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب ...  بیشتر

اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین‌فردی

صالحه پیریایی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22055/psy.2013.11768

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین‌فردی بود. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 340 نفر (262 مرد و 78 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منطقه اهواز بودند که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. از این تعداد 77 درصد مرد بودند و میانگین ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

علی رضا عظیم پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ کیومرث بشلیده

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 15-44

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بود. در این الگو همدلی به عنوان متغیر مستقل به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق میانجی‌‌های دین‌داری، هویت اخلاقی و استدلال اجتماع‌یار اخلاقی، رفتار اجتماع‌یار را پیش‌بینی می‌کند. شرکت کنندگان در پژوهش 438 دانشجوی کارشناسی ...  بیشتر