دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روابط ساختاری نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی و سبک‌های دلبستگی با نشانه‌های وسواس به واسطه تنظیم هیجانی

زینب خانجانی؛ تورج هاشمی؛ نرگس رحمت آبادی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 395-416

https://doi.org/10.22055/psy.2023.38479.2738

چکیده
  وسواس یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط در مورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد. هدف از این پژوهش بررسی روابط ساختاری میان نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی و سبک‌های دلبستگی با نشانه‌های وسواس به واسطه تنظیم هیجان بود. طرح پژوهش حاضر، ...  بیشتر

نقش سبک دلبستگی در اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی عزت نفس

تورج هاشمی؛ نسرین احمدبیگی؛ سهیلا پرواز؛ رقیه کریمی شهابی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11181

چکیده
  هدفپژوهش حاضر تعیین نقش سبک‌های دلبستگی در نشانه‌های اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری عزت نفس اجتماعی بود. درراستای این هدف، 201 نفر از دانشجویان دختر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسش نامه‌های اضطراب اجتماعی (SPIN)، عزتنفس (روزنبرگ) و سبک دلبستگی (AAQ) نسبت به جمع‌آوری داده‌ها اقدام شد. ...  بیشتر

بررسی رابطه بین بدرفتاری‌های دوران کودکی، فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه و بدتنظیمی هیجانی با اختلال شخصیت مرزی

مجید محمود علیلو؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور؛ محمد امین شریفی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 65-88

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، پیش‌بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس تجارب تروماتیک دوران کودکی (سابقه‌ی بدرفتاری و فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه از اعضای خانواده) با نقش تعدیل‌کنندگی بدتنظیمی هیجانی بود. بدین منظور، 413 شرکت‌کننده از دانشجویان دانشگاه تهران به شیوه‌ی نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه‌های اطلاعات ...  بیشتر