نویسنده = یدالله زرگر
تعداد مقالات: 3
1. اثر‌بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی پسران 15-10 سال دارای علائم آسم شهر اهواز

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-88

10.22055/psy.2015.11182

پریسا گنجه؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر


2. اثر گروه درمانی شناختی رفتاری چند مؤلفه‌ای بر بی‌خوابی، شاخص‌های خواب، باورهای ناکارآمد خواب و خودکارآمدی خواب

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-136

نرگس درویشی؛ سودابه بساک نژاد؛ ایران داودی؛ یدالله زرگر


3. بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 181-198

سودابه بساک نژاد؛ اعظم آقاجانی افجدی؛ یدالله زرگر