پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان از فرایند خلاقیت در یادگیری مبتنی بر پروژه

سید عباس رضوی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 41-68

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39146.2761

چکیده
  هدف این پژوهش کاوش تجارب دانشجویان از فرایند خلاقیت در یادگیری مبتنی بر پروژه بود. بدین منظور از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان 11 دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. ملاکهای ورود عبارت بودند از: دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی، ...  بیشتر

تأثیرآموزش ریاضی به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان

نسرین دارش؛ سکینه شاهی؛ سیدعباس رضوی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 181-200

https://doi.org/10.22055/psy.2018.18754.1612

چکیده
  ریاضیات و آموزش آن نقش مهمی در توسعه عملکرد ذهنی و اجتماعی افراد دارد و در دنیای دیجیتالی کنونی، توجه ویژه به آموزش ریاضی بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند. در عین حال، مشکلات زیادی در عملکرد دانش‌آموزان در این درس مشاهده می‌شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسأله به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی ...  بیشتر