اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم

زهرا قاسمی؛ ایلناز سجادیان؛ محمدعلی نادی؛ شهاب الدین ذوفقاری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 49-68

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34120.2566

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی ...  بیشتر