معیار فلش‌ و سطح‌ خوانائی‌ مطالب‌ کتاب‌ "انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌"

ذاهد بیگدلی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1377، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22055/psy.1998.16431

چکیده
     کتاب‌ "انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌" در سال‌ 1377 و در دو جلد منتشر شد. این‌ کتاب‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ اصلی‌ دروس‌ زبان‌ تخصصی‌ 1 و 2 رشته‌ مربوطه‌ تعیین‌ گردیده‌ است‌. مقاله‌ حاضر ضمن‌ اشاره‌ بر ضرورت‌ تدوین‌ چنین‌ کتابی‌، سطح‌ خوانائی‌ مطالب‌ کتاب‌ را بر اساس‌ معیار فلش‌ بررسی‌ ...  بیشتر