بررسی‌ رابـطه‌ عزت‌ نفس‌ با همرنگی‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر شهرستان‌ ساری‌

رمضان حسن‌زاده‌

دوره 6، شماره 1 ، تیر 1378، ، صفحه 93-104

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16442

چکیده
     در این‌ پژوهش‌، رابطه‌ بین‌ عزت‌ نفس‌ و همرنگی‌ بررسی‌ شده‌ است‌. بدین‌ منظور 80 نفر از دانش‌آموزان‌ سال‌ دوم‌ (40 دختر و 40 پسر) دبیرستانهای‌ شهرستان‌ ساری‌ انتخاب‌ شدند. آزمودنیها به‌ دو آزمون‌ عزت‌ نفس‌ کوپر اسمیت‌ و همرنگی‌ ل‌-72 پاسخ‌ دادند. مانند نتایج‌ اغلب‌ پژوهشهای‌ قبلی‌، یافته‌های‌ پژوهش‌ حاضر، ...  بیشتر