دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
خصوصی‌ سازی‌ مدارس‌ در ایران‌

یداللّه‌ مهرعلی‌زاده‌

دوره 6، شماره 1 ، تیر 1378، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16443

چکیده
     در مقاله‌ حاضر خصوصی‌ سازی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مباحث‌ جدال‌ برانگیز دهه‌های‌ اخیر بررسی‌ شده‌ است‌. جریان‌ خصوصی‌ سازی‌ در خلال‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ اول‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ از سال‌ 1367 در اقتصاد ایران‌ مطرح‌ گردیده‌ و این‌ روند در مدارس‌ شتاب‌ بیشتری‌ یافته‌ است‌. مقاله‌ حاضر در راستای‌ ...  بیشتر