بررسی‌ همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ اهواز و مقایسه‌ اثربخشی‌ روشهای‌ رفتاری‌، رفتاری‌- آموزشی‌ و رفتاری‌- دارویی‌ در ترک‌ سیگار با کنترل‌ سن‌، مدت‌ زمان‌ مصرف‌ و هیجان‌ خواهی‌

بهمن‌ نجاریان‌؛ یداله‌ زرگر؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ جمال حقیقی

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17662

چکیده
     پژوهش‌ حاضر از دو بخش‌ همه‌گیرشناسی‌ و ترک‌ سیگار تشکیل‌ شده‌ است‌. ابتدا میزان‌ شیوع‌ استعمال‌ سیگار در کارکنان‌ ادارات‌ دولتی‌ بررسی‌ شد و سپس‌ اثربخشی‌ چند روش‌ ترک‌ سیگار مورد مقایسه‌ و ارزیابی‌ قرار گرفتند. روش‌ تحقیق‌ مرحله اول‌، میدانی‌ و مرحله دوم‌، آزمایشی‌ میدانی‌ بود. جمعیت‌ پژوهشی‌، کارکنان‌ ...  بیشتر

بررسی‌ ساختار عاملی ‌ پرسشنامه‌ شخصیت‌ 16 عاملی‌ کتل ‌ فرم‌ E (16PF-E) در شهر اهواز

غلامحسین‌ عبادی؛ علی‌ دلاور؛ بهمن‌ نجاریان‌

دوره 10، 1-2 ، دی 1382، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22055/psy.2003.17666

چکیده
  هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ ساختار عاملی‌ فرم‌ E پرسشنامه‌ 16 عاملی‌ کتل‌ و سنجش‌ پایایی‌ و روایی‌ آن‌ می‌باشد. به‌ همین‌ منظور، پرسشنامه‌ 16PF-E روی‌ 513 آزمودنی‌ از کارکنان‌ مؤسسات‌ دولتی‌ اهواز، اجرا شد. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخنامه‌های‌ آزمودنیها، 69 ماده‌ از 128 ماده‌ پرسشنامه‌ حذف‌ شد ویک‌ ساختار چهار عاملی‌ به‌ ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ تحریف‌ واقعیت‌

بهمن‌ نجاریان‌؛ منصور سودانی‌

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16468

چکیده
     در این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از روش‌ آماری‌ تحلیل‌ عوامل‌، یک‌ مقیاس‌ 10 ماده‌ای‌ موسوم‌ به‌ مقیاس‌ تحریف‌ واقعیت‌ اهواز[1] (ARDI)  برای‌ سنجش‌ سازه‌ تحریف‌ واقعیت‌ ساخته‌ شد که‌ از ضرایب‌ همسانی‌ درونی‌ و بازآزمایی‌ رضایت‌ بخشی‌ برخوردار می‌باشد. اعتبار مقیاس ‌ ARDIبه‌ وسیله‌ اجرای‌ همزمان‌ آن‌ با مقیاسهای‌ ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌

بهمن‌ نجاریان‌؛ یوسفعلی‌ عطاری؛ یدا... زرگر

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16496

چکیده
     پژوهش‌ حاضر به‌ منظور ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌ گرایی‌ با استفاده‌ از تحلیل‌ عوامل‌ و تعیین‌ پایایی‌ و اعتبار آن‌ انجام‌ شد. 395 دانشجوی‌ دختر و پسر دانشگاههای‌ شهید چمران‌ و آزاد اهواز یک‌ پرسشنامه مقدماتی‌ 95 ماده‌ای‌ مربوط‌ به‌ کمال‌ گرایی‌ را تکمیل‌ نمودند. بر اساس‌ تحلیل‌ عوامل‌ پاسخهای‌ آزمودنیها ...  بیشتر