دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ کمی‌ فعالیتهای‌ علمی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ طی‌ سالهای‌ 1378 ـ 1363

فریده عصاره؛ زُیا آبام‌

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 107-122

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16499

چکیده
  هدف‌ اصلی‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ کمی‌ وضعیت‌ تولید اطلاعات‌ علمی‌ در دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز طی‌ سالهای‌ 1378ـ1363 است‌. در این‌ پژوهش‌، میزان‌ اطلاعات‌ علمی‌ تولید شده‌ توسط‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ و روند رشد آنها به‌ تفکیک‌ چهار مدرک‌ علمی‌ (کتاب‌، مقاله‌، پایان‌ نامه‌ و گزارش‌ طرح‌ تحقیقاتی‌) ...  بیشتر