روان‌شناسی بالینی
مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس کنترل روان‌شناختی والدین و حمایت اجتماعی همسالان با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در دانش‌آموزان

مژگان فاطمی؛ سعید بختیارپور؛ رضا پاشا؛ فریبا حافظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40149.2802

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس کنترل روان‌شناختی والدین و حمایت اجتماعی همسالان با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در دانش‌آموزان دختر و پسر صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر دورة متوسطه اول و دوم شهر اهواز بود که در سال تحصیلی ...  بیشتر