دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری

علی سپهوند؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39838.2778

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل درگیری تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی با میانجی‌گری خودتعیین‌گری بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم استان تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش 305 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم ...  بیشتر

اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم

زهرا قاسمی؛ ایلناز سجادیان؛ محمدعلی نادی؛ شهاب الدین ذوفقاری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 49-68

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34120.2566

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی ...  بیشتر

بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمدی مسیر شغلی و عزت نفس با خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش‌آموزان

احمد صادقی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 227-244

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11200

چکیده
  هدف از انجام پژوهشحاضر تعیین رابطه علی بین متغیرهای خودکارآمدی مسیر شغلی، عزت نفس و حمایت خانوادهبا خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش‌آموزان اول متوسطه شهر اصفهان بود. از ‌اینرو287 دانش‌آموز دختر و پسر اول متوسطه ناحیه دو و شش به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ایانتخابشدند. ابزار پژوهش شاملپرسشنامه حمایت والدین، پرسشنامه ...  بیشتر

تأثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دبیرستانی

مهدی امیدیان؛ علی اکبر شریفی؛ مهناز علی اکبری دهکردی

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 187-202

چکیده
  هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی با پروتکل مایکل فری بر کاهش پرخاشگری در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی است. روش این پژوهش یک مطالعه آزمایشی با گروه کنترل است با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری، دانش‌آموزان پرخاشگر مشخص گردیدند؛ تعداد 20 نفر از این دانش‌آموزان به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه 10 نفره آزمایشی و گروه کنترل، ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  در پژوهش‌های روان درمانی ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء‌ دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می‌شود. در‌ این پژوهش، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت.روش ‌این پژوهش آزمایشی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. ...  بیشتر

مقایسه‌ی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان نابینا و بینا

محمد نریمانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ اسماعیل سلیمانی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 103-118

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی در دانش‌آموزان نابینا و بینا انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان نابینا و بینای پسر و دختر در دامنه‌ی سنی 13-20 ساله بود که در سال تحصیلی 88-1387 مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی و ‌دبیرستان شهر اردبیل بودند. تعداد 60 نفر (30 پسر و 30 دختر) نابینا و60 نفر (30 پسر و ...  بیشتر