اثربخشی الگوی ماتریکس بر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی مدیران اداره برق شهر اهواز

بهرام پیمان نیا

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40620.2837

چکیده
  ارتقای انعطاف پذیری روانشناختی در قالب الگوی ماتریکس می تواند بستری برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای تعهد سازمانی مدیران سازمان ها فراهم کند. پژوهش حاضر جهت تعیین اثربخشی الگوی ماتریکس بر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی مدیران اداره برق شهر اهواز انجام گردید. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین‌فردی

صالحه پیریایی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22055/psy.2013.11768

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری اعتماد به نظام سازمان و اعتماد بین‌فردی بود. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 340 نفر (262 مرد و 78 زن) از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب منطقه اهواز بودند که با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. از این تعداد 77 درصد مرد بودند و میانگین ...  بیشتر

اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی

داود حیاتی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 19-42

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد چهارگانه خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی، تعهد سازمانی، و انگیزش شغلی انجام گرفت. نمونه پژوهش حاضر شامل نفر (260 مرد و 13 زن) با میانگین سنی 44 سال بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای از میان کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب-منطقه اهواز انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش پرسشنامه‌های ...  بیشتر

تأثیر مشاوره شغلی حکائی (حکایت‌های شغلی) بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان

فاطمه صادقیان؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 240-223

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوره شغلی حکائی بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی اجرا شد. روش تحقیق به صورت میدانی تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان هستند که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی 60 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گواه (30 نفر) گمارده شدند. ابزار ...  بیشتر