تلفیق فناوری در روش آموزش ایفای نقش و تأثیر آن بر درگیرسازی شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

خبات بحری؛ مریم پورجمشیدی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 351-368

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40570.2835

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تلفیق فناوری در روش ایفای نقش و تأثیر آن بر درگیرسازی شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی در درس علوم تجربی انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان دیواندره به تعداد 895 نفر بود که از این ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

مجید دولتخواه؛ محمد علی محمدی فر؛ علی‌اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 163-180

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26349.2119

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثربخشی برنامه موفقیت در مدرسه و مدیریت استرس بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری این مطالعه کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه اول آموزش‌ و پرورش ناحیه یک اهواز در سال 97-1396 بود. از این جامعه آماری، ابتدا به تعداد 270 دانش‌آموز به روش تصادفی ...  بیشتر

رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

ندا مرادی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ ذکراله مروتی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 209-226

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11199

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش300 نفر از دانشجویان دانشگاه چمران اهواز بودند، که از طریق روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی

علیرضا متحدی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 39-68

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی، و شخصیتی، به عنوان پیش‌بین‌های بروز سرآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان پایه اول متوسطه بوده است. روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع پیش‌بینی است، و آزمودنی‌های آن را 135 دانش‌آموز دختر و پسر شاغل در مدارس استعدادهای درخشان، و 178 دانش‌آموز دختر و پسر عادی شاغل در مدارس دولتی ...  بیشتر

ارتباط مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی تحصیلی با افسردگی نوجوانان

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 227-244

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مستقیم خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط غیرمستقیم آن (از طریق طرد همسالان و موفقیت تحصیلی) با افسردگی نوجوانان انجام شده است. آزمونی‌های پژوهش شامل 946 نفر (471 دختر و 475 پسر) از دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران می‌باشند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری عبارتند از: پرسشنامه ...  بیشتر