دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه میان معنویت و خرد

فرشته چراغی؛ رقیه قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44642.3107

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای ذهن آگاهی بین معنویت و خرد در قالب یک الگوی علی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل دانشجو معلمان دختر ترم آخر دانشگاه فرهنگیان تهران بودند که از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 309 نفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند. به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه پنج بعدی خرد (Webster,2003)، ...  بیشتر

رابطه ذهن‌آگاهی و تمایزیافتگی خود با ویژگی‌های شخصیت مرزی از طریق نقش واسطه‌ای ناگویی خلقی

اکرم خدایی؛ مسعود باقری؛ فرشید خسروپور

دوره 27، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 49-68

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32834.2506

چکیده
  رابطه ذهن آگاهی ،تمایز یافتگی خود با ویژگیهای شخصیت مرزی از طریق نقش واسطه ای ناگویی خلقیاکرم خدایی ، مسعود باقری چکیدهزمینه و هدف: وجود مشکلات روانی از جمله ویژگیهای شخصیت مرزی می تواند بر رفتار ،شناخت ، ارتباط بین فردی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیر منفی بگذارد. شناسایی و ارتباط عواملی همچون ذهن آگاهی،تمایز یافتگی خود و ناگویی ...  بیشتر

نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی

مرتضی امیدیان؛ شادی احمدی؛ سمانه اسعدی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23640.1907

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی ذهن آگاهی، خلاقیت و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان‌شناختی در دانشجویان اجرا گردید. روش به کار گرفته‌شده در این پژوهش همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد بودند که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای 370 دانشجو انتخاب شدند. در این ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  در پژوهش‌های روان درمانی ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء‌ دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می‌شود. در‌ این پژوهش، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت.روش ‌این پژوهش آزمایشی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. ...  بیشتر