دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه‌نشین

سیده فرانک موسوی؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34768.2588

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی توانمندسازی زنان حاشیه‌نشین انجام گردیده است. این تحقیق با روش ترکیبی (کیفی–کمی) از نوع اکتشافی انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق پرسشنامه طی سال 1398 جمع‌آوری‌شده و در همین راستا در بخش کیفی با به کارگیری روش هدفمند قضا و تیم در بخش کمی نمونه آماری را 357 نفر زنان حاشیه‌نشین شهرستان ...  بیشتر