رابطه‌ی علّی ادراک دلبستگی و آسیب‌پذیری شخصیت با احساس تنهایی در دوره‌ی نوجوانی

عظیمه سلیمی؛ بهرام جوکار

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 245-264

چکیده
  پژوهش حاضر در قالب یک مدل علّی، پیش‌آیندهای احساس تنهایی نوجوانان را مورد بررسی قرار داد. در این مدل ادراک دلبستگی به والدین و هم‌سالان به عنوان متغیرهای برون‌زاد، سبک‌های آسیب‌زای شخصیتی بلات، متغیر واسطه‌ای و احساس تنهایی متغیر درون‌زاد بودند. شرکت‌کنندگان پژوهش 426 دانش‌آموز دختر (204) و پسر (222) سال سوم دبیرستان‌های شهر شیراز ...  بیشتر