همسنجی روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، بخشش و قدردانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

مرجان تورجی زاده؛ مجتبی محمدی جلالی فراهانی؛ داود تقوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43318.2991

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، همسنجی روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، بخشش و قدردانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آمار‌ی شامل کلیه زوجین گروه سنی 25 تا 45 سال شهر اصفهان که به روش نمونه گیری ...  بیشتر

روان‌شناسی خانواده‌
مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و طرحواره درمانی بر تعارض زناشویی، خشم و کیفیت زندگی

الهام مهدیان‌فر؛ حسین مهدیان؛ علی جهانگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42636.2945

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی ذهن‌آگاهی و طرح‌واره درمانی بر مدیریت خشم، تعارض زناشویی و کیفیت زندگی انجام شد. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و مردان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد در سال 1401 بود که از بین افراد مراجعه‌کننده به این مراکز مشاوره ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
مقایسه اثربخشی فعال‌سازی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش اجتناب تجربه‌ای دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی

ایمان فرج اله چعبی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ناصر امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42939.2952

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش اجتناب تجربه‌ای دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی بود. طرح پژوهش ‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند. نمونه اول پژوهش شامل 152 نفر ...  بیشتر

The Effectiveness of Schema Therapy in Experiential Avoidance and Anxiety Sensitivity of Students with Academic Procrastination

Iman Farjaleh Chaabi؛ Mahnaz Mehrabizade Honarmand؛ Naser Amini

دوره 29، وِیژه نامه انگلیسی ، آبان 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/psy.2022.41319.2880

چکیده
  Aim: The aim of this study was to examine the effectiveness of schema therapy in experiential avoidance and anxiety sensitivity of students with academic procrastination at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.Methods: It was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included students with academic procrastination studying at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in the academic year 2021-2022. The first sample of the research consisted of 500 students who were selected by the multi-stage cluster sampling method. ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره های ناسازگار زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز

منصوره نصیرهرند؛ بهنام مکوندی؛ ساسان باوی؛ رضا پاشا

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 105-128

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39426.2765

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و درمان متمرکزبرشفقت بر رضایت از زندگی زناشویی و طرحواره‌های ناسازگار انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش-آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان متأهل دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز در سال 1398 بود که با روش هدفمند، 60 نفر از آنها با سابقه تأهل بین 1 تا 5 ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

فرزانه بیداری؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 241-264

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35143.2602

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارضات زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی و احساس تنهایی زنان مطلقه

علیرضا سنگانی؛ زهرا دشت بزرگی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 201-216

https://doi.org/10.22055/psy.2019.24944.2008

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار فکری و احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی زنان مطلقه انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، تمامی زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ساری در سال 1396 بود. نمونه آماری تعداد 40 نفر (گروه آزمایشی 20 نفر و گروه کنترل ...  بیشتر