مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه

مرتضی ضیابخش؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 167-192

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31763.2452

چکیده
  چکیدههدف: اختلال بیش فعالی/کاستی توجه، فراون ترین اختلال دوران کودکی است این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی دونوع درمان در انواع توجه دیداری است. روش پژوهش: یک مطالعه شبه آزمایشی دارای پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه مورد مطالعه از روش نمونه گیری در دسترس شامل مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی شهرکرج و 50 دانش آموز دبستانی ...  بیشتر