مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی

پروین کدیور؛ مرضیه آقامیرلی؛ سوزان امامی پور

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/psy.2022.33796.2561

چکیده
  مقدمه: این مقاله پژوهشی نظریه تعیین گری را یک سیستم کلیدی انگیزشی معرفی می‌نماید که عوامل درونی و محیطی بر عملکرد و سزندگی تحصیلی فراگیران تاثیر دارد. هدف پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای شایستگی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در رابطه با حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود. روش‌شناسی: روش ...  بیشتر

آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شایستگی تحصیلی و خود شفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31350.2432

چکیده
  در پژوهش حاضر رابطه علیّ متغیرهای شایستگی تحصیلی و خودشفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت بررسی شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اهواز بود. از این جامعه تعداد 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر ...  بیشتر