بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ با توجه‌ به‌ نگرشهای‌ مذهبی‌

عباس‌ ابوالقاسمی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16361

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ (استرسورهای‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ تحصیلی‌، محیط‌ آموزشی‌، فارغ‌ التحصیلی‌ و محیط‌ خوابگاه‌) و عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ دارای‌ نگرشهای‌ مذهبی‌ بالا، متوسط‌ و پایین‌ می‌باشد. نمونه‌ پژوهش‌ شامل‌ 511 نفر (235 پسر و 276 دختر) از دانشجویان‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ میزان‌ بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ اهواز

یوسفعلی‌ عطاری؛ جمال‌ حقیقی؛ زلفعلی‌ خانه‌کشی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1381، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2002.16471

چکیده
     هدف‌ از این‌ پژوهش‌ تعیین‌ رابطه بی‌ثباتی‌ هیجانی‌، رفتار جامعه‌گرا و پرخاشگری‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهر اهواز است‌. در این‌ تحقیق‌، 400 دانش‌آموز (200 دختر و 200 پسر) که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ از جامعه آماری‌ انتخاب‌ شدند، به‌ عنوان‌ نمونه تحقیق‌ ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با هدفگرایی‌ تبحری‌ و رابطه‌ آن‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز

علیرضا حاجی‌ یخچالی‌؛ جمال‌ حقیقی؛ حسین‌ شکرکن

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16465

چکیده
     هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ رابطه ساده‌ و چندگانه‌ پیشایندهای‌ مهم‌ هدفگرایی‌ تبحری‌ و رابطه‌اش‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانها اهواز می‌باشد. در این‌ پژوهش‌ عزت‌ نفس‌ مثبت‌، هدف‌ مسئولیت‌ پذیری‌ اجتماعی‌، تعلق‌ به‌ مدرسه‌، نگرشهای‌ مثبت‌ درباره تعلیم‌ و تربیت‌، ادراکات‌ ...  بیشتر

رابطه‌ سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ با کنترل‌ وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌

جمال‌ حقیق؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ تاج‌محّمد زندی‌ دره‌غریبی‌

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1379، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16451

چکیده
  هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌ تعیین‌ رابطه سلسله‌ مراتب‌ نیازهای‌ مزلو با اضطراب‌ آموزشگاهی‌ و عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پایه دوم‌ دبیرستانهای‌ شهرستان‌ ایذه‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، 311 دانش‌آموز (156 پسر و 155 دختر) که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ ساده‌ از جامعه آماری‌ مورد نظر برگزیده‌ شدند، به‌ عنوان‌ گروه‌ نمونه ...  بیشتر